Ezek a társasházi törvény módosító javaslatok mentek be az Igazságügyi Minisztériumba

2022. október 25.
jog.jpgA THT - Társasházi Háztartás október elején minden szakmai érdekképviseletet felkért az új társasházi törvény alakításában való aktív és kooperatív részvételre, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete (TTOE) pedig konkrét törvénymódosítási javaslatokkal kereste meg az Igazságügyi Minisztériumot. Íme a javaslatok.

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete módosító javaslatai
a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez és a hozzá kapcsolódó jogszabályokhoz

A.) 2017. évi - megbízási szerződés alapján készített - szakmai anyagban megjelölt módosítási javaslatok

1.) Társasházak alapítása

- egy helyrajzi számon felépített külön épületek szétválásának lehetőségére megoldásra van szükség;

- külön pályázati lehetőség biztosítása, banki hitel felvételi lehetőségnél a szavazati arány megállapítása, mert ebben az esetben akkor is megújulhatna egy épület, ha az ott lakók ennek költségeit vállalnák, de a társasház más épületeinek tulajdonosai nem.

2.) Földhasználat

- elsősorban a kültéri beálló helyek használatára vonatkozó döntési lehetőség törvényben való rögzítése;

- kizárólagos használati jog esetében az adott lakáshoz kerüljön beszámításra a tulajdoni hányadba vagy külön rendelkezés szerint ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés alapján jelenjen meg fizetési kötelezettsége a társasház felé.

3.) Alapító okirat módosítása

- szükséges lenne a 100%-os módosításon enyhíteni, mivel szinte lehetetlen végrehajtani, és emiatt több tetőtéri beépítés hosszú időn keresztül nem került be a nyilvántartásba;

- összhangba kell hozni a közös tulajdon értékesítésénél előírt 4/5-ödös szavazati aránnyal;

- felmérési vagy számszaki hiba javítása esetén legyen elegendő a közgyűlésen egyszerű szavazattal elfogadott határozat.

4.) Szervezeti Működési Szabályzat

- a társasház működésével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket törvényben kellene rögzíteni, ne legyen rábízva a közösségre, hogy mit tart fontosnak;

- legyen szankciója annak, ha egy társasház nem rendelkezik SZMSZ-szel.

5.) Jogok és kötelezettségek a társasházban

- nem lakás célú helyiségek használata során zaj és szaghatás esetében előzetesen kérjék ki a tulajdonosok hozzájárulását;

- lakások nem lakás célú használatának szabályairól is rendelkezés lenne szükséges: pl. airbnb, szálláshelyként történő üzemelés stb.;

- tulajdonosok közös képviselőnél történő bejelentkezése törvényi kötelezettség legyen;

- külföldi tulajdonos köteles legyen magyar képviselőt/levelezési címet megadni, és az legyen bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.

6.) Hátralékok kezelése

- lakás eladása esetén - ha az eladó nem kéri ki a tartozásról az igazolást - tulajdonjoga megszűnése után is legyen köteles helytállni a tartozásaiért;

- 200.000 Ft felhalmozódása esetén kötelező legyen megindítani a fizetési meghagyásos eljárást.

7.) Közös képviselő és a társasházkezelő tisztség tisztázása

- a Ttv. csak a közös képviselőre állapít meg feladatokat;

- gazdasági társaság választása esetén szabályozni kellene, hogy ki rendelkezhet a bankszámla felett;

- ingatlankezelő is végezhesse a közös képviselőre meghatározott feladatokat;

- kötelezően előírt szakképesítési kötelezettség;

- kreditpontok továbbképzésekért.

8.) Jegyzői törvényességi felügyelet

- módosítani szükséges a kormányrendeletben megállapított 60 és 30 napos határidőket, mert nem tarthatók;

- jegyzőnek bírságolási jogkört kellene biztosítani a társasházi tisztségviselők (közös képviselő, társasházkezelő, IB elnök) törvényben előírt kötelezettségek, határidők elmulasztása esetére;

- tisztségviselő felmentése és a biztosított 90 napos ügyvivői időszakot követően - ha a társasház nem választott új közös képviselőt - hol kell elhelyezni a keletkezett iratokat.

B.) 2013-ban javasolt témák

Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez kapcsolódó javaslatok:

1.) Meghatalmazások rendezése - összegyűjtött meghatalmazások korlátozásának lehetősége

2.) Haszonélvezők jogainak bővítése pl. ott lakó haszonélvező lehessen SZB tag

3.) Alapító okirat módosításánál törölni a 100 %-os szavazati arány előírását

4.) Többségi tulajdonos jogainak, szavazatának, súlyának rendezése

5.) Betekintés jog szabályozásának szükségessége - adatvédelmi szabályokra figyelemmel

6.) Elektronikai kapcsolattartás szabályainak rendezése

Más jogszabályokkal kapcsolatos javaslatok:

1.) Bírói jogkör bővítése: A legfelső bírói gyakorlat - ritka kivétellel - az, hogy a közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezik, amellyel a döntési jog visszaszáll a tulajdonosi közösséghez, és ismételten hibás vagy törvénytelen határozatot hoznak.

2.) Perindítási lehetőség:
a) A jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget per indítására akkor, ha nincs közgyűlési határozat, illetve, ha a jegyzőkönyvből nem egyértelműen látszik, hogy mit döntöttek.
b) Nincs a közös képviselőnek önálló perindítási joga, ha a közgyűlési határozat rá nézve sérelmet jelent, vagy jogtalan kötelezettséget tartalmaz. Jelenleg csak a társasház nevében lehet peres fél, a megválasztott közös képviselő a saját személyében nem rendelkezik perképességgel.

3.) A társasházakat sok esetben kötelezik a végrehajtók az eredménytelen foglalással kapcsolatos költségek viselésére, tulajdoni lapok beszerzésére. Nem tisztázott továbbá, hogy amennyiben több végrehajtási jog is be van jegyezve az ingatlanra, akkor kinek és milyen arányban kell szétosztani a végrehajtási költségeket. A gyakorlatban úgy tűnik, hogy minden érintettől beszedik a költségeket, pedig csak egy ügyben járnak el.

4.) Amikor a társasházi lakás tulajdonosa gazdasági társaság, és ellene felszámolás indul, akkor az 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjába sorolták a közös költséget, amelynek kifizetésére vagy nagyon sokára, vagy egyáltalán nem kerül sor. Ráadásul nehéz betartani a nyilvántartásba vételi időpontokat és még a társasháznak fizetnie is kell ezért. Ezek a rendelkezések nagyon hátrányosak.

5.) A végrehajtásról szóló 2014. évi LIII. törvény 165. § (1) bekezdés g) pontjába sorolták a közös költség tartozást, amelynek legtöbbször az a vége, hogy általában már nem jut a kiegyenlítésre semekkora összeg.

6.) Tulajdonjog bejegyzésekor sajnos még mindig nem kötelező az adásvételi szerződéssel együtt becsatolni az igazolást arról, hogy nincs közös költség tartozás az érintett lakáson. Emiatt a későbbiekben nehezen vagy egyáltalán nem lehet beszedni a hátralékot.

C.) 2014-ben benyújtott módosítási javaslatok

1.) Szükséges lenne a pontos nyilvántartás a lakásban élőkre vonatkozóan. A társasházi törvény az erre vonatkozó kötelezést az SZMSZ-re bízza, pedig ezt a törvénynek kellene előírnia. SZMSZ-t azonban a társasházak jelentős része máig sem készített, s ennek, jogszabályi rendelkezés hiányában nincs következménye.

2.) Tartózkodó szavazatok értékelése során felmerült, hogy mikor van értelme a „tartózkodó" szavazatnak, mivel gyakran előfordul, hogy a tartózkodók szavazati aránya magasabb volt, mint az igen, illetve a nem. Ilyen esetben nem lehet értékelni, hogy milyen döntés született. Javaslatunk az, hogy a tartózkodó szavazatokat figyelmen kívül hagyva az igen-nem szavazat aránya döntsön.

D.) 2016. évi módosító javaslatok

1.) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2) bekezdését úgy módosították, hogy a végrehajtási lap kiállításához szükséges az adósnak legalább a születési helye, ideje és anyja neve. A társasházi törvény viszont csak arra ad felhatalmazást a közös képviselőknek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető adatokat tarthassa nyilván, így hivatalos adatkeresésre kötelezik a közös képviselőket.

2.) A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 68/D. § beiktatása azt jelenti, hogy jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolni kell a követelés összegét megállapító végrehajtható okiratot vagy a tulajdonosoknak a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát. Ezzel a társasházi törvényben szabályozott jelzálogjog bejegyzési lehetőséget ellehetetlenítették.

A törvényjavaslatokról, illetve más, aktuális társasházakat és lakásszövetkezeteket érintő témákról a XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi EXPO rendezvényünkön a törvényalkotók és a szakmai szervezetek részéről is többen képviseltetik magukat. A rendezvényen lehetőség van a személyes kapcsolatfelvételre és konzultációra is a szakmai szervezetekkel, az előadókkal és a kiállítókkal is. A rendezvényen való részvétel díjmentes, a programot itt találja és ugyanitt tud rá regisztrálni is.

További híreink


Ki fizeti a felújítási alapot? A bérlő, vagy a tulajdonos? 2023. január 25.
hitel.jpgTulajdonunkban álló lakást adunk ki. A társasházi közgyűlés megemelte a felújítási alapot, de mi jegyzőkönyvet sem kaptunk hónapokig, így erről, mint közös költség befizetési elmaradásról csupán a közelmúltban kaptunk értesítést. A bérlőnk most nem akarja a közös költségek között fizetendő felújítási alap összegeit befizetni, álláspontja szerint a felújítási alap nem közös költség, annak fizetése szerinte nem terhelheti a bérlőt, hanem a bérbeadónak kellene fizetnie. Szakvéleményét kérjük a fentiek alapján: a felújítási alap a közös költség része, vagy nem? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Milyen kötelezettségek vállalásáról dönt a közgyűlés? 2023. január 23.
kbk21.pngA társasházi tv. 28. §(1)bek. c.)pontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörben dönt a közösséget terhelő kötelezettségek vállalásáról. Ez milyen kötelezettségekre vonatkozik és milyen arányú többség kell az elfogadásához? Az SZMSZ megírásakor sem találtunk erre tv-i szabályt, ezért beletettük a minőségi többség kategóriába (összes tulajd.hányad legalább 50 %-a). Jól tettük-e? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésekre.

THT Podcast: Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos a készülő új társasházi törvényről 2023. január 19.
podcast2.pngA XIII. KÖZÖS KÉPVISELŐK NAPJA ÉS TÁRSASHÁZI EXPO keretein belül, november 17-én Dr. Bogdán Tibor, gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos beszélt a készülő új társasházi törvény irányairól.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Betiltható-e a kutyatartás a társasházban? 2023. január 18.
kutyatarsashaz.jpgTársasházunkban a tulajdonosok nem tartottak házi kedvenceket eddig, így a SZMSZ-ban nem került megfogalmazásra az állattartás. Az egyik lakás tulajdonosa a polgármesteri hivatal, tavaly óta egy hölgy bérli a fent említett lakást, aki később a fiát és gyermekének apját a családi házban hagyta. Az apa meghalt az ősszel és a gimnazista, 18 éves fiú egy kutyával maradt a lakásban. A félárván maradt fiú mindent megígért, csak járuljunk hozzá, hogy legyen egy lelki támasza, a tulajdonosok többsége hozzá is járult a házikedvenc maradásához. De a kutya az ugatásával nagyon zavarja a közösséget. Hozhat-e határozatot a közösségünk az állattartás tekintetében, ha nem akarjuk a SZMSZ-t/házirendet módosítani?

Az új számvizsgáló visszamenőleg is mindent ellenőrizni akar. Köteles vagyok átadni az anyagokat? 2023. január 17.
szamvizsgalok.jpgAz általam kezelt Társasházban az idén novembertől választottak egy új Számvizsgáló bizottsági tagot. Ő visszamenőleg ellenőrizte a 2022. évi könyvelési anyagot és szerződéseket. Most kéri, hogy 2015. évtől minden könyvelési anyagot és szerződést adják át neki ellenőrzésre. Kérdésem: Köteles vagyok-e az előző évek anyagait átadni, akkor is ha már azt az előző Számvizsgáló bizottság már leellenőrizte, és a közgyűlés elfogadta az éves elszámolást. Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

https://open.spotify.com/show/6BPEuUSDIxV2wYxlnb8ZBO
Játszóház a parkolóhelyen, a társasház udvarán 2023. január 9.
parkolohely.jpgA társasházban az egyik földszinti lakásnál az alapító okiratban a "Birtoklás, használat" című fejezetében van feltüntetve, hogy a lakáshoz tartozik egy parkolóállás, illetve egy terasz, melyeket a lakás tulajdonosa kizárólagosan használhat és joga van elkeríteni azokat és el is vannak kerítve, viszont a tulajdonos nem parkolóként használja azt, hanem játszóházként. A probléma, hogy ez a parkolóállás, illetve a terasz a "Külön tulajdon tárgyai" című fejezetben nincs feltüntetve az említett lakásnál és a lakás ugyanannyi tulajdoni hányaddal rendelkezik, mint egy másik ugyanakkora lakás, amihez nem tartozik más terület. Ezek alapján azt a következtetést szűröm le, hogy az említett lakás jogtalanul veszi el azokat a területeket a közös tulajdonban lévő udvarból és ráadásul nem is parkolásra használja a parkolót. A társasházban született egy közgyűlési határozat, miszerint, aki garázzsal rendelkezik az a garázsban parkoljon, aki nem rendelkezik garázzsal csak egy autóval állhat az udvaron. A tulajdonos bérel egy garázst, viszont azt sem használja parkolásra, illetve a saját parkolóját sem, hanem egy másik parkoló állást foglal el az udvaron. Kérdésem az lenne, hogy ezek alapján az említett lakónak van joga más parkoló állást elfoglalni és ha nem, akkor hogyan és mire hivatkozva lehet felszólítani? A társasházban hozható olyan közgyűlési határozat, amely az albérlőket kizárná az udvaron történő parkolásból? Dr. Kiss Balázs Károly, a TSZOE elnökségi tagja válaszol az olvasói kérdésre. 

A közös képviselő nem hívja össze a leváltására a közgyűlést. Mit tudunk csinálni? 2023. január 5.
jog.jpgTársaházunk több mint 10%-a közgyűlés összehívását kérte a jelenlegi közös képviselő leváltásával, illetve az új közös képviselő megválasztásával kapcsolatban. A jelenlegi közös képviselő írásbeli szavazást írt ki közgyűlés helyett (bár az szmsz engedi, de mi nem ezt kértük). Az írásbeli szavazás az alacsony részvétel miatt (nem érte el a tulajdonosok 50%-nál többet) ezért eredménytelenül zárult le. Házunk szmsz-ben az írásbeli szavazás részletezésénél benne van, hogy ha eredménytelenül zárul az írásbeli szavazat, akkor 30 napon belül össze kell hívni közgyűlést. Kérdésem az lenne, hogy amennyiben nem hívja össze a közgyűlést mit tehetünk? Jelentsük a jegyzőnek? Jól gondolom, hogy itt, írásbeli szavazás után nem érvényes a törvényben szabályozott rész, mely szerint ha nem hívja össze 30 napon belül a közgyűlést, akkor az SZB tagok 15 napon belül hívhatják össze, majd utána a lakók. Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

A tulajdonos ledolgozná a háznak a közös költséget. Lehet? 2023. január 4.
Takaritas.jpgA társasház egyik tulajdonosa vállalná el a lépcsőház takarítást 15000 Ft-ért/hó. Közös költséget 17000 Ft-ot fizet havonta, levonhatjuk ezt az összeget a közös költségből? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Rossz a társasházi pályázathoz a számla, a vállalkozó elérhetetlen, mi a teendő ilyenkor? 2023. január 2.
csizmadia.jpgTársasházunk pályázaton vett részt és a benyújtás során szembesültünk azzal, hogy az egyik számla tévesen lett kiállítva 2021-ben. A számla nettó, bruttó végösszege, 27%-os ÁFA tartalma rendben van, azonban a megnevezés (a szla tartalma) és a számla végösszegét tartalmazó tételek nincsenek rendben (a pályázati előírásnak megfelelően) feltüntetve. Ezért a számla javítására, helyesbítésére lenne szükség. A vállalkozó azóta gyakorlatilag elérhetetlenné vált telefonon, a cégjegyzékben pedig az szerepel, hogy végelszámolás alatt. Mi tudunk ilyen esetben tenni? Végelszámolás alatt lévő cég állíthat ki egyáltalán helyesbítő számlát? Vagy milyen bizonylatot tudnánk mellékelni, ami a hatóság számára ilyen esetben elfogadható feltételezve, hogy elérjük a cégtulajdonost/ügyvezetőt/végelszámolót. Csizmadia Szabolcs igazságügyi könyvszakértő válasza az olvasói kérdésre.

Dr. Kiss Balázs Károly: A társasházzá alakulás és az alapító okirat módosításának folyamata, feltételei a megváltozott rezsiszabályok és a készülő jogi szabályozás tükrében 2022. december 27.
kiss.jpgA 2022-es Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo utolsó, szám szerint tizenharmadik előadását Dr. Kiss Balázs Károly ügyvéd tartotta, aki nagyon is aktuális témával készült. A megváltozott rezsiszabályok miatt ugyanis sokan fontolgatják a társasházzá válást, így most főleg nem árt tisztában lenni ennek feltételeivel és a kapcsolódó jogszabályokkal. Ezek konkrétan a Polgári Törvénykönyv, a Társasházi törvény és jelen pillanatban a 259/2022. (VII. 21.) Kormányrendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról.

Ingyenes kizárólagos parkoló- és kerthasználat a társasházban 2022. december 19.
jogesetek.jpgLehet-e SZMSZ-ben szabályozni a lakásokhoz tartozó kert, vagy parkoló kizárólagos és ingyenes használatát? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Fogalmazza meg javaslatait az új Társasházi Törvényhez: a THT eljuttatja a döntéshozókhoz! - meghosszabbítva január 2-ig! 2022. december 15.
jog.jpgEddig több száz javaslat érkezett a szakmától a készülő új Társasházi Törvény kapcsán, aki viszont eddig nem tudta elküldeni a javaslatait, annak január 2-áig van még lehetősége megfogalmazni azokat a pontokat, melyeken változtatna az új szabályozásban!

Jogesetek: ki fizeti a társasházi kéménybélelést? 2022. december 13.
Kemenybeleles.jpgJogesetek című rovatunkban ezúttal azt a kérdést vizsgáljuk, hogy amennyiben a társasház életében sor kell, hogy kerüljön a kémény(ek) bélelésére, úgy az azzal felmerülő költségeket ki kell, hogy viselje. A kérdés vizsgálatát nem könnyíti meg, hogy a KÚRIA részéről két egymásnak ellentmondó álláspont is megfogalmazódott az elmúlt években. A téma azért bír nagy jelentőséggel, mert az esetek döntő többségében egy tulajdonostárs úgy dönt, hogy lakását felújítja, gázkazánt cserél, az új kazán beszerelésének azonban feltétele, hogy a kémény bélelése megtörténjen.

Dr. Bogdán Tibor gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos: A társasházakra vonatkozó szabályozás változtatásának szükséges és lehetséges iránya 2022. december 5.
tht_kkn_bogdan1.jpgA 2022. november 17-én szervezett THT-s rendezvény, a XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo második előadója Dr. Bogdán Tibor gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos volt, aki a Társasházi Törvény kapcsán osztotta meg a gondolatait.

Jogesetek: Megszavazta a közgyűlési határozatot, majd utána meggondolta magát a tulajdonos 2022. november 29.
jogesetek.jpgJogesetek című rovatunkban ezúttal azt a jelenséget vesszük górcső alá, amikor egy tulajdonos, vagy tulajdonosok egy csoportja a közgyűlésen megszavaznak ugyan egy határozatot (vagy tartózkodnak), azonban utólag meggondolják magukat és mégis meg kívánják támadni a közgyűlésen hozott egy vagy több határozatot.

XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo: Készül az új társasházi törvény! 2022. november 17.
kkn_header.jpgBanai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójának köszöntője után Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos tartott előadást a készülő új Társasházi Törvény kapcsán. Az elmondottakra közel 1000 ember volt kíváncsi a helyszínen. 

Mikortól kell áttérni kettős könyvvitelre a társasházaknak? 2022. november 14.
jogesetek.jpgA THT - Társasházi Háztartás kérdést teszek fel rovatában szaklapunk szakértői segítenek eligazodni a társasházakat érintő jogi és számviteli kérdésekben. Mai témánk és a hozzá kapcsolódó olvasói kérdésünk: a társasház 2023. július 1-én jogi személy lesz, ezzel kapcsolatosan mi a társasház teendője, ez alapján a könyvelés is áttér az egyszeresről a kettős könyvelésre, ennek időpontja év közben lesz vagy mely időponttól?
 

A társasházakra vonatkozó szabályozás változtatásának szükséges és lehetséges iránya 2022. november 8.
tarsashaz-jogszabaly-valtozas-t.jpgAz elmúlt két évben több apró változtatás is bekerült a társasházi törvénybe, de a számtalan sebből vérző jogszabály átfogó módosítása még várat magára. Mostanra azonban olyan helyzet állt elő, ami mindenképpen lépésre kényszeríti a jogalkotókat, hiszen a jogszabályban már 2019-ben rögzített, de azóta évről évre új időpontra halasztott közös képviselői regisztráció és a közben megjelent, a cégtörvényt 2023 július 1-től felváltó, jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvény - mely a társasházakat is jogi személyként kezeli - rendelkezéseinek összehangolása elengedhetetlenné válik.

Buli a társasházban: együttélés az Airbnb-s lakásokkal 2022. november 7.
party.jpgJogesetek című rovatunkban ismét folytatjuk a korábbi gyakorlatot, miszerint vizsgálódásunk fókuszában a közgyűlések, a közgyűléseken meghozott határozatok és legfőképpen a határozatok érvénytelenségének megállapítása iránt indított peres eljárások, az azokban vizsgált érvénytelenségi okok állnak.

Jogesetek: Kibúvás a közös költség fizetési kötelezettség alól 2022. november 3.
fizetes-par.jpgJogesetek című rovatunkban ezúttal azt a jelenséget vesszük górcső alá, amikor befektető szerez tulajdont a társasházban, azonban mindenféle hivatkozással ki kíván bújni a közös költség fizetési kötelezettség alól, így például azt állítja, hogy a befektetésnek vásárolt ingatlanjait nem tudja megfelelően használni, hasznosítani, az ingatlanjai által „megtermelt" nyereség elmarad a várakozásaitól stb. A vizsgált esetben komoly jelentősége lesz annak a jogintézmények is, amelyet a legutóbbi cikkeinkben alaposan körbejártunk, ez pedig nem más, mint a közgyűlési határozat érvénytelensége iránt indított peres eljárás.

(c) Társasházi Háztartás 2023 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások