Barion Pixel

Ezekről a témákról szólt az I. Társasházi Számvizsgálók Napja konferencia

2023. november 30.
tszn_resztvevok.jpeg2023. november 23-án rendezte első konferenciáját a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete (TSZOE) a budapesti Sugár Moziban, melyen több mint 250 résztvevő vett részt. Az egész napos rendezvényen a jogi és számviteli szakértői előadások mellett a jelenlévő számvizsgálók első kézből ismerhették meg azon lehetőségeket, hogy miként tudják távolról ellenőrizni a közös képviselők munkáját a legnépszerűbb hazai társasházi szoftverekben.

Kiből lesz a jó számvizsgáló?

Dr. Izsák Orsolya, egy társasházi szakjogász, ügyvéd, és az Ügyvédi Képző Centrum oktatási igazgatója, a Társasházi Számvizsgálók Napja konferencián tartott előadást a számvizsgáló bizottsági tagok szerepéről és kihívásairól a társasházakban. Előadásában kiemelte a számvizsgálók társadalmi szerepvállalásának fontosságát, különösen a társasházi közösségekben, ahol a tulajdonosi érdekek védelme és a pénzügyi átláthatóság biztosítása kiemelt jelentőséggel bír.

Dr. Izsák Orsolya kifejtette, hogy a számvizsgálói szerep nem csupán a tulajdonosokon múlik, hanem komplex emberi kapcsolatokon alapul. Hangsúlyozta, hogy a tulajdonosi közösség dinamikája is befolyásolja a számvizsgálók munkáját, különösen olyan esetekben, ahol például egy ügyvéd túszul ejti a társasházat. A számvizsgálók véleménye döntő lehet peres ügyekben, és gyakran bonyolult jogi, gazdasági vagy pénzügyi kérdésekben kell állást foglalniuk.

Az előadó a számvizsgálói tevékenység történeti fejlődését is áttekintette, kezdve az 1924-es társasházi törvénytől egészen a 2003-as, a törvények joghézagaival és a gyakorlati problémákkal foglalkozó törvényig. A számvizsgálók jogkörei, mint a véleményezés, javaslattevés, ellenőrzés és szükség esetén a közgyűlés összehívása, szintén terítékre kerültek.

Végül Dr. Izsák Orsolya arra is kitért, hogy a számvizsgálók munkája nem csupán szakmai ismeretekre, hanem emberismeretre, rutinra és a tulajdonosi közösség támogatására is épül. Az előadás során hangsúlyozta a számvizsgálók szerepének összetettségét és a társasházakban felmerülő kihívásokat, valamint a társasházi jog komplexitását és a gyakorlati megvalósítás nehézségeit.

tszn_dni.jpeg

Nemcsak jogai, de kötelezettségei is vannak a társasházban élőknek

Dr. Kiss Balázs Károly, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnöke, a Társasházi Számvizsgálók Napja rendezvényen tartott előadását a számvizsgálók és a társasházi tulajdonosok jogairól és kötelezettségeiről. Az előadás fő célja az volt, hogy a számvizsgálói tevékenységet szakmává és hivatássá formálja, valamint erősítse a tulajdonosi szerepvállalást a társasházi működéssel kapcsolatos ellenőrzési folyamatokban.

Kiss Balázs Károly hangsúlyozta, hogy fontos a számvizsgáló bizottsági tagok feladatkörének, hatáskörének pontos meghatározása, melyet a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) rögzíthetnek. Az előadó kiemelte, hogy a számvizsgáló bizottsági tagok szerepe nem csupán az iratokba való betekintés és a beszámolók véleményezése, hanem a közgyűlési határozatok előkészítése és ellenőrzése is.
A társasházi törvény szerint a számvizsgálók alapvetően pénzügyi ellenőrzési feladatokat látnak el, de szerepük kiterjed a közgyűlési határozatok előkészítésére és javaslattevésre is. A számvizsgáló bizottsági tagoknak lehetőségük van közgyűlést összehívni, ha a közös képviselet ezt nem teszi meg, ezáltal fontos szerepet töltenek be a társasház működésében.

Dr. Kiss Balázs Károly az előadásában arra is kitért, hogy a számvizsgáló bizottsági tagoknak nincs joguk a társasházat képviselni, szerződéseket kötni vagy önálló döntéseket hozni. Ezek a feladatkörök a közös képviselő hatáskörébe tartoznak.
Az előadás másik részében a tulajdonosok jogaira és kötelezettségeire is kitért. A tulajdonosok legfőbb jogosultsága a szavazati jog a közgyűlésen, valamint a jogvédelem a sérelmes közgyűlési határozatokkal szemben. Hangsúlyozta a közös költségek fizetésének fontosságát, valamint a tulajdonosok kezesi felelősségét a társasház adósságaiért. Emellett a tulajdonosok kötelezettségeit is bemutatta, mint a közös tulajdon és a saját tulajdon karbantartása, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

tszn_resztvevok2.jpg

Számvizsgálói tevékenység a gyakorlatban

Dén Mátyás András, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének (TSZOE) elnökségi tagja, előadásában személyes tapasztalataira és a társasházakban felmerülő gyakorlati problémákra összpontosított. Az előadás első része a 2024 januárjában megjelenő, "Jogok és kötelezettségek a társasházban 2024" című szakkönyvéről szólt, mely minden eddiginél részletesebben és gyakorlati eseteken keresztül mutatja be a közös képviselők, tulajdonosok és számvizsgálók feladatait.

Az előadó kiemelte, hogy a társasházi életben a különböző szereplők - közös képviselők, tulajdonosok, számvizsgálók - különböző típusai és személyiségei befolyásolják a társasházi közösség dinamikáját. Megosztotta saját tapasztalatait is, amelyek a számvizsgáló bizottsági elnökként eltöltött időből származnak, hangsúlyozva a kihívásokat és nehézségeket, amelyekkel szembe kell nézniük a társasházakban dolgozóknak.

Az előadás során Dén Mátyás András számos tanácsot és javaslatot tett a hatékony és konstruktív számvizsgálói munkához. Ezek között szerepelt a pszichológiai terhelés nélküli emberek kiválasztása számvizsgálói szerepekre, a műszaki, jogi vagy számviteli ismeretekkel rendelkező személyek előnyben részesítése, valamint a többségi tulajdonosok számvizsgálóként való alkalmazásának kerülése a potenciális összeférhetetlenségek elkerülése érdekében.

Kiemelte továbbá az online ügyviteli rendszerek használatának fontosságát, a számvizsgálók és a tulajdonosok közötti közvetlen kommunikáció kerülését, valamint a részletes és írásos számvizsgálói beszámolók készítésének szükségességét. Az előadás arra is összpontosított, hogy a számvizsgálók munkájuk során mindig tájékozódjanak a társasházi törvények és rendeletek aktuális változásairól.

Összefoglalva, Dén Mátyás András előadása a társasházi számvizsgálók munkájának gyakorlati aspektusaira fókuszált, konkrét javaslatokkal és tanácsokkal szolgálva a hatékony és problémamentes működés érdekében.

tszn_mozi.jpeg

Könyvelés és számvizsgálás

Izsó Krisztina, mérlegképes könyvelő és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Egyesületének (LÉTÉSZ) igazgatósági tagja, társasházi könyvelés és pénzügyi szabályok témájában adott elő a konferencián. Az előadásban Izsó Krisztina a társasházak számvitelével kapcsolatos fontos aspektusokra helyezte a hangsúlyt, különösen a számvizsgálók szempontjából.

Az előadás keretében négy fő törvényre hívta fel a figyelmet, amelyek ismerete elengedhetetlen a számvizsgálók számára: a Polgári Törvénykönyv (PTK), a számviteli törvény, a személyi jövedelemadó törvény, valamint az egyéb adótörvények. Izsó hangsúlyozta, hogy a számvizsgálóknak tisztában kell lenniük ezekkel a törvényekkel, különös tekintettel azokra a helyzetekre, amikor nincs számviteli végzettségük.
A társasházak pénzügyi tevékenységével kapcsolatosan Izsó kitért arra, hogy a nagyobb társasházak esetében, ahol a bevétel meghaladja a 10 millió forintot, egy mérlegképes könyvelő vagy könyvvizsgáló állítja össze a számviteli beszámolót, ami megkönnyíti a számvizsgálók munkáját. Emellett beszélt a számvizsgálók szerepéről a tulajdonosok érdekeinek védelmében, és arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a különböző számviteli és adótörvényeknek való megfelelés során.
Kiemelte, hogy a számvizsgálók számára fontos, hogy tisztában legyenek a társasházak könyvvezetési kötelezettségeivel, ismerjék az alapvető pénzügyi fogalmakat, és tudják, hogyan kell helyesen kiállítani a számlákat és elszámolni a bérleti díjakat, beleértve a forrásadó levonását is.

Az előadás során Izsó Krisztina arra is kitért, hogy a társasházaknak iparűzési adót kell fizetniük, és hogy a társasházak pénzügyi beszámolójában helyesen kell megjeleníteni a különböző bevételeket és kiadásokat, beleértve a bérleti díjakat, a bérek és járulékokat, valamint a követeléseket és kötelezettségeket.

Végezetül hangsúlyozta, hogy a számvizsgálók számára fontos a szoros együttműködés a közös képviselővel, és hogy alaposan ellenőrizzék és alátámasszák a közös képviselő által készített beszámolókat.

Adatkezelés és adatvédelem a társasházban

Dr. Arató Márk, a Dr. Havas-Sághy Ügyvédi Iroda jogásza, az adatvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekről tartott előadást. Az előadás alapvetően a társasházak, közös képviselők és társasházkezelők számára releváns adatvédelmi jogszabályokra, elvekre és gyakorlati alkalmazásukra összpontosított.

Először is kitért a releváns jogszabályokra: az Alaptörvényre, a Társasházi Törvényre (THT), az Információs Törvényre (Infotv), valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR). Kiemelte, hogy az Alaptörvény az információhoz való jogot alapelvként rögzíti, míg a THT és az Infotv konkrétabb szabályokat tartalmaznak. A GDPR pedig, mint európai uniós rendelet, közvetlenül alkalmazandó Magyarországon is.
Dr. Arató Márk az adatkezelés alapelveit ismertette, kiemelve a célhoz kötöttség és az adattakarékosság fontosságát. Ezek szerint csak indokolt esetben és csak a szükséges adatok kezelhetők. Hangsúlyozta a jogszerűség, tisztességes eljárás, pontosság és a korlátozott tárolhatóság elveit is.

Az adatkezelés jogalapjait is tárgyalta, hangsúlyozva, hogy a hozzájárulás nem mindig a legmegfelelőbb jogalap, és gyakran jobb a szerződés teljesítése vagy a jogi kötelezettség teljesítése mint jogalap. Külön kiemelte, hogy a társasházak esetében a közös képviselő nem adatkezelő, hanem adatfeldolgozó, míg a számvizsgáló bizottság az adatkezelő része, tehát nem minősül külön adatfeldolgozónak.

A társasházi adatkezelés gyakorlati aspektusaira is kitért, mint például az alapító okiratban és az ingatlannyilvántartásban szereplő adatok kezelése, valamint a működéshez szükséges adatok kezelése, mint a lakók elérhetőségei.

Külön figyelmet fordított a kamerarendszerek működtetésének adatvédelmi szempontjaira. Hangsúlyozta, hogy a kamerarendszer telepítéséhez a lakógyűlés kétharmados döntése szükséges, és szigorú szabályok vonatkoznak a kamerák elhelyezésére, működésére és a felvételek kezelésére.

Az adatátadásról is szólt, megjegyezve, hogy a szervezeten belül nem minősül adatátadásnak, ha a felügyelőbizottság ismeri meg az adatokat, ellentétben a harmadik személyeknek történő adatátadással.

Összegzésképpen Dr. Arató Márk arra hívta fel a figyelmet, hogy az adatvédelem komplex és szigorú terület, ezért fontos a jogszabályok és az adatvédelmi alapelvek megértése és betartása. Kiemelte, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó különböző szereplők a társasházak esetében, és a hozzájárulás mint jogalap csak akkor alkalmazható, ha nincs más megfelelő jogalap.

További híreink


Feltétlenül vigyen magával palackozott vizet, ha ide kirándulna! 2024. február 22.
uveg_viz.jpgNemrég kiadta friss jelentését a magyarországi ivóvízminőségről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az adatok alapján 2022-ben országunk több településén is olyan magas koncentrációban mértek szervetlen arzént az ivóvízben, aminek már egészségkárosító hatása lehet. A szervetlen arzén az emberi egészség szempontjából rákkeltő és mérgező hatású, ami elsősorban ivóvízzel és táplálékkal kerülhet az emberi szervezetbe. Cikkünkből kiderül, hogy az ország mely részein nem ajánlott a csapvizet fogyasztani.

Az új kormányrendeletek hatása a távhős és ház központi fűtéses társasházak működésére 2024. február 20.
futes.jpgIdén január 29-én derült égből villámcsapásként érte a társasházakat a kormány két új rendelete, melyek értelmében egyes társasházaknak és lakásszövetkezeteknek egy éven belül gondoskodniuk kell a fűtés, valamint a meleg víz elszámolása érdekében egyedi fogyasztásmérő vagy költségmegosztó készülék felszereléséről és alkalmazásáról.

Ideje elővenni a lakásbiztosítási szerződéseket a fiókból! - Interjú Besnyő Mártonnal a Netrisk Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával 2024. február 20.
besnyo_marton_david.jpgÚj világ jön a lakásbiztosításoknál idén, márciusban ugyanis mindenkinek lehetősége lesz megvizsgálnia a jelenlegi biztosítását és akár kedvezőbb konstrukcióra váltani. Erről a lehetőségről a biztosítóknak február 15-ig tájékoztatást kell adniuk. Azaz, az ügyfelek egy plusz alkalmat kaptak a szerződések átnézésére, átgondolására és esetleg a váltásra, így akár egy kedvezőbb vagy szélesebb körű ajánlat kiválasztására. Ráadásul az átlagdíjak is 6-10 százalékkal mérséklődhetnek. Besnyő Mártont, a Netrisk Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük a lakásbiztosításokról, a vele készült interjút a cikkben olvashatják.

Megkezdődött a 2024. évi lomtalanítás Budapesten - LOMTALANÍTÁSI IDŐPONTOK 2024. február 12.
lomtalanitas.jpgMint azt 1967 óta a fővárosiak megszokhatták, a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának munkatársai kerületről kerületre haladva az éves lomtalanítási program során 2024-ben is megszabadítják a lakosságot nagydarabos hulladékaiktól. Cikkünkben megmutatjuk, hol követhetők nyomon a lomtalanítás időpontjai Budapesten.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Favágás télvíz idején 2024. február 9.
megyeriszabolcs.jpgA kertészeti feladatok között ritkán kerül említésre a fák kivágása, szanálása, hiszen alapesetben pont az ellenkezője, az ültetés, telepítés a fő teendő, azonban egyáltalán nem ritka, hogy egy fát valamilyen ok miatt ki kell vágni, ez pedig jellemzően nagyobb kihívás, mint egy csemete földbe helyezése.

THT exkluzív: Interjú a leomlott Jókai utcai társasház közös képviselőjével 2024. február 6.
Jokai_u-i_hazomlas_kep1.JPGMár sokat olvashattunk arról a balesetről, ami 2022 nyarán történt a Jókai utca 1. szám alatt, Budapesten, amikor egy régi ház beépítés alatt álló tetőterének egy része az utcára omlott és amiben - az éppen az utcán lévő járművekben bekövetkezett károk mellett - négy járókelő megsérült, közülük legsúlyosabban a Budapesti Operettszínház egyik táncművésznője. A THT megkereste a társasház közös képviselőjét, aki készségesen állt rendelkezésünkre és eddig nem látott, saját képeket is átadott a válaszai mellé. Cikkünkben a közös képviselővel, Bujtás Irénnel készült interjút olvashatják, amelyben a baleset előzményeiről, a személyes érintettségéről és az ügy jelenlegi állásáról is beszélt.

Mit tehetn(én)ek az önkormányzatok a lakhatásért? 2024. február 5.
lakhatasi_szegeny_fiu.jpgA Lakhatási Koalíció bemutatta a 2024-es választásokra készített, Önkormányzati Lakhatási Minimum című javaslatcsomagját. Ez a szövetség nem politizálni akar, a kiadványában arra tesz javaslatokat, hogyan lehet helyi szinten, az eltérő lehetőségeket figyelembe véve orvosolni az egyre mélyülő lakhatási válság tüneteit Magyarországon. Célja az, hogy a következő önkormányzati választáson induló jelöltek a felsorolt lakáspolitikai intézkedések közül minél több mellett elköteleződjenek, megválasztásuk esetén pedig az intézkedéseket megvalósítsák - az önkormányzatok rendelkezésére álló szűk keretek között.

Kitekintő: Egyre durvább a török lakásválság 2024. január 25.
torokorszag.jpgA Törökországban tapasztalható lakásár- és bérleti díjemelkedés az elmúlt években súlyos gazdasági és társadalmi problémákhoz vezetett, és az ország gazdasági stabilitásának helyreállítása jelenleg kihívást jelent a török kormány számára.

Kitekintő: Hollandiában nonprofit egyesület segíti a „gazdasági hajléktalanokat” 2024. január 16.
hollandia_kep2.jpgAz elmúlt évtizedben Hollandiában jelentős csökkenés tapasztalható az új lakások építésében, miközben a lakosság száma folyamatosan növekedett. Amszterdam városában körülbelül 3000 úgynevezett "gazdasági hajléktalan" él, akik ugyan dolgoznak és élik a maguk hétköznapi életét, de akik a párkapcsolatuk felbomlása után a közös lakásból elköltözve nem találnak újat az egekbe szökő lakáspiaci árak miatt. (Érzékeltetésképpen: egy 60 négyzetméteres lakás ára itt akár 600 ezer euró is lehet.) Körülbelül 390 ezer lakás hiányzik országszerte.

Kitekintés: Egyre kevesebb görögnek van saját otthona 2023. december 14.
gorog.jpgGörögországban az elmúlt hét évben a lakásárak közel 50 százalékkal emelkedtek. A lakáspiacon a kereslet jelenleg az egekben, mostanra a régebbi lakóingatlanok árai is olyan mértékben emelkedtek, hogy jelentősen lecsökkent az árkülönbség a régi és az újabb építésű ingatlanok között.

A lakhatás luxus, nem pedig alapjog? 2023. december 6.
berlakas_1200x900.pngMagyarországon az elmúlt egy évben rendkívüli mértékben növekedtek a megélhetés költségei. Ez egyrészt a lakhatási, elsősorban a rezsiköltségek megugrásával járt, másrészt pedig azzal, hogy az elszálló árak miatt egyre nehezebb kigazdálkodni a lakhatás költségeit. - derül ki a Habitat for Humanity idei éves lakhatási szegénységéről írt jelentéséből.

Megjelentek a CSOK Plusz hitelprogram részletei a Magyar Közlönyben: nem mindenkinek jár 2023. december 1.
penz.jpgAz éjjel megjelent Magyar Közlönyben napvilágot láttak a CSOK Plusz hitelprogram részletszabályai is. Összefoglaltuk a részleteket.

Legalább 3 millió embert érint ma itthon a lakhatási szegénység 2023. november 29.
lakhatási szegénységMegjelent a Habitat for Humanity idei éves lakhatási szegénységéről írt jelentése (immáron tizenkettedik alkalommal), melynek első két fejezetét mutatta be november elején a két szerző, Czirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont társalapítója, valamint Ámon Katalin, a Közép-európai Egyetem (CEU) PhD-hallgatója. A jelentés harmadik része még készülőben, de az eddigi két fejezetből így is sok érdekesség közül tudtunk szemezgetni.v

Újabb programbővítés: Dr. Izsák Orsolya is előad az I. Társasházi Számvizsgálók Napján, november 23-án! 2023. november 21.
szamvizsgalok.jpgNovember 23-án tartja a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete (TSZOE) az I. Társasházi Számvizsgálók Napja névre hallgató rendezvényét, ahol meglévő és leendő tagjai első kézből kaphatnak meg olyan információkat a társasházi számvizsgálói munkával kapcsolatban, melyek eddig ilyen formátumban, egyszerre sehol nem hangzottak el. A rendezvényen egyszerre ismerhetik meg a résztvevők a Társasház ÉRTÉK, Profi MULTIHÁZ és eHÁZ szoftver számvizsgálói felületét! 

November 28: Ingatlanbefektetők Napja 2023 2023. november 21.
ingatlankonf.jpgJelentős változások rajzolják át az ingatlanpiacot Magyarországon is: a COVID, az ukrán háború, az infláció és energiaválság majd Izrael háborúja olyan gazdasági és politikai folyamatokat indított és indít el, ami jelentős hatással van és főként lesz a jövőben a hazai ingatlanpiacra is. Ebben a gyorsan változó környezetben minden eddiginél fontosabb lett a friss információk, a trendek ismerete! 

Az történik a társasházban, amit a többségi tulajdonos akar? 2023. november 16.
kozgyules_prezentacio.jpgEgy társasháznak van egy többségi - a teljes házra vetítve 60%-os tulajdoni hányaddal bíró tulajdonosa - aki egyben közös képviselő is. Keresztül szeretne vinni egy olyan közgyűlési határozatot, amely nyilvánvalóan nagyon nem tetszik a kisebbségben lévő többi tulajdonosnak (pl. egy 900%-os közösköltség-emelés a még nem felvásárolt lakások szabadpiaci értékét beszakítandó), ezért összehívja a közgyűlést, amelyre a többi tulajdonos azt bojkottálandó el sem megy. Erre készülve a tőkeerős többségi tulajdonos közös képviselő elhív a közgyűlésre két ügyvédet, megkérve őket jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv-hitelesítőnek, saját maga és a családtagja pedig lesznek jegyzőkönyv-hitelesítők, mint tulajdonosok, és így megszavazzák a kisebbségben maradt tulajdonosokat nyomorba döntő határozatot. Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen olajozottan működő demokratikus diktatúra ellen tudnak-e jogilag bármit tenni a kisebbségben maradt tulajdonosok? Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

A közös képviselet érdeke is, hogy felkészültek legyenek a számvizsgálók 2023. november 15.
fejfajas2.jpgMellérendelt? Alárendelt? Csapatmunka? Ping-Pong? Cikkünkben összeszedtük a társasházi számvizsgálók és a társasházkezelők hatékony együttműködésének kulcs feltételeit.

Hogyan lehet ellenőrizni a közös képviselő munkáját? 2023. november 14.
kkn2021.jpgAhhoz, hogy jogosultságot szerezzünk a társasházunk pénzügyeinek, számláinak ellenőrizésére, számvizsgáló bizottsági tagnak kell, hogy válasszon bennünket a társasház tulajdonosaiból álló közgyűlés. Na de hol és mit érdemes ellenőrizni? Dönthet-e a számvizsgáló bizonyos kérdésekben a házzal kapcsolatban? A I. Társasházi Számvizsgálók Napja rendezvényen, november 23-án ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők!

Kiadhatja-e a közös képviselő a tulajdonosi címlistát a számvizsgálóknak? 2023. november 14.
havas-shaghy-gabor.JPGA GDPR hatálybalépése óta az életünk mindennapjaivá vált az adatvédelem. Ha jobban megfigyeljük, szinte bármilyen szolgáltatót veszünk igénybe, a kapcsolatfelvétel legelső lépése az, hogy hozzájárulunk az adataink kezeléséhez. A gazdasági társaságok mellett a társasházak életében is meghatározó az adatvédelem, de ebben az esetben néhány, közhiteles nyilvántartásból elérhető adaton túl a természetes személyek személyes adatai nem nyilvános információk. Dr. Havas-Sághy Gábor, a THT ingatlan- és infokommunikációs jogi szakértője válaszol a címben feltett kérdésre.

Hogyan fizethet a társasház a számvizsgálóknak a munkájukért? 2023. november 14.
csizmadia-szabolcs.jpgMi a helyes eljárás, ha egy társasház számvizsgáló bizottság tagjai díjazásban részesülnek a munkájukért. Az SZB tagok aktív korúak, nem nyugdíjasok. Milyen adót kell a társasháznak fizetnie az SZB tagok díjazása után? Abban az esetben, ha az SZB tagok, nem pénzbeni díjazásban részesülnek, hanem ez kompenzálásra kerül a közös költségben, kell-e a társasháznak adót fizetnie. Ha igen milyen adót és mennyit? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol a kérdésekre.

(c) Társasházi Háztartás 2024 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások