Barion Pixel

Megjelent a rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

2023. május 16.
Tarsashazalapitas.jpgA 2023. évi 72. Magyar Közlönyben megjelent a rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról. A rendelet az eddigi előzetes információkkal szemben nem tartalmazza azt, hogy a társasház tulajdoni lapján a közös képviselő adatai, vagy a beszámoló részletei megjelennének a jövőben, csupán a tisztség keletkezése és beadási dátumok szerepelnek a tartalmi elemek között.

A tárasházakra és szövetkezeti házakra vonatkozó részek a rendeletből:

16. Társasház és szövetkezeti ház

19. §

(1) Társasházként vagy szövetkezeti házként kell nyilvántartani azt a nem lakás céljára szolgáló épületet is, amelyet a társasháztulajdonra vagy a szövetkezetiház-tulajdonra vonatkozó rendelkezések szerint létesítettek.

(2) Társasházi lakásként vagy szövetkezeti lakásként kell nyilvántartani a lakás helyiségeit és a lakáshoz tartozó helyiségeket, függetlenül attól, hogy azok egymással műszakilag összefüggenek-e. A társasházi lakás vagy a szövetkezeti lakás tulajdonosának többi helyiségét az alapító okirat vagy a lakásszövetkezeti alapszabály rendelkezésétől függően kell a lakással együtt vagy önálló ingatlanként nyilvántartani.

(3) Az ingatlan-nyilvántartás vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység az álláshely is.

(4) E rendelet alkalmazásában álláshely: az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, gépjármű elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala az álláshelyekhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódik, további három oldala a helyiség padlóján tartós fizikai jelöléssel vagy fallal körülhatárolt. Az álláshely hossza mozgásukban korlátozottak részére legalább 5,00 méter, szélessége legalább 3,60 méter, egyéb esetben az álláshely hossza legalább 5,00 méter, szélessége legalább 2,70 méter, azzal, hogy a közforgalom számára nem megnyitott gépjárműtárolóban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának a hossza 4,10 méterre és szélessége 2,20 méterre csökkenthető. A méretek a tartós fizikai jelölés tengelyétől számítandók.

18. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények

21. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő tények jegyezhetők be:

37. a társasházakról szóló törvény alapján
a) a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább
kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, valamint
a módosítás időpontja,
b) közös képviselői tisztség keletkezése,
c) intézőbizottsági elnöki tisztség keletkezése,
d) beszámoló benyújtása,
e) szervezeti-működési szabályzat benyújtása;
38. társasház előzetes alapítása;

20. A társasház tulajdoni lapja

28. §

(1) A társasházban a társasházi közös tulajdon tárgyait társasházanként tulajdoni törzslapon, a külön tulajdonban álló lakásokat, valamint a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységeket és helyiségeket tulajdoni különlapon kell nyilvántartani.

(2) A társasház tulajdoni törzslapján a tulajdonostársak közös tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket - a 36. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a földrészlettel együtt kell nyilvántartani. A tulajdoni különlapon a külön tulajdonban álló lakást és az ahhoz tartozó külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket együtt kell nyilvántartani, és utalni kell a közös tulajdonból hozzá tartozó tulajdoni hányadra. Ugyanez az irányadó a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységek és helyiségek nyilvántartására is.

(3) A társasházat akkor is egy tulajdoni törzslapon kell nyilvántartani, ha a földrészleten több épület áll, és a társasháztulajdon létesítését egy alapító okiratba foglalták.

29. § 

(1) A társasház tulajdoni törzslapjának I. részén fel kell tüntetni a földrészletre vonatkozó, az 1. §-ban meghatározott adatokat, valamint utalni kell a közös tulajdonban álló épületrészekre.

(2) A társasház tulajdoni törzslapjának II. részére be kell jegyezni a társasháztulajdon létesítését, a társasházközösség nevét, és utalni kell arra, hogy a tulajdonjogra vonatkozó adatokat a tulajdoni különlapok tartalmazzák.
Fel kell továbbá tüntetni, hogy a törzslaphoz hány különlap tartozik. (3) A társasház tulajdoni törzslapjának III. részén az egész társasháztulajdonra vonatkozó jogokat és tényeket, valamint az alapító okirat szerinti elővásárlási jogot kell bejegyezni.
(4) A felépítendő épületre vonatkozó társasház-alapítás tényét a földrészlet tulajdoni lapjának III. részére kell
bejegyezni.

30. §

(1) A társasház tulajdoni különlapjának I. részén fel kell tüntetni a lakás, a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség helyrajzi számát, megnevezését, címét és az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott alaprajz szerinti alapterületét, továbbá utalni kell a tulajdoni törzslapon nyilvántartott ingatlanból hozzá tartozó eszmei hányadra.

(2) A társasház tulajdoni különlapjának II. és III. részét a tulajdoni lapra vonatkozó általános rendelkezések szerint kell vezetni.

31. §

(1) Társasház megszűnése esetén a tulajdoni törzslapot és a tulajdoni különlapokat meg kell szüntetni, és az ingatlant közös tulajdonként kell nyilvántartani.

(2) A tulajdoni törzslap III. részének bejegyzéseit az újonnan nyitott tulajdoni lapon az egész ingatlanra, a megszűnt különlap III. részének bejegyzéseit a megfelelő eszmei hányadra kell bejegyezni.

21. A szövetkezeti ház tulajdoni lapja

32. §

(1) A szövetkezeti házban a szövetkezeti tulajdon tárgyait szövetkezeti házanként tulajdoni törzslapon, a lakásokat, valamint a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységeket és helyiségeket pedig tulajdoni különlapon kell nyilvántartani.

(2) A szövetkezeti ház tulajdoni törzslapján a szövetkezet tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket - a 36. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a földrészlettel együtt, a tulajdoni különlapokon pedig a lakást vagy a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet és helyiséget kell nyilvántartani.

(3) A szövetkezeti házat akkor is egy tulajdoni törzslapon kell nyilvántartani, ha a földrészleten több épület áll, feltéve, hogy egy szövetkezet alakult.

33. §

(1) A szövetkezeti ház tulajdoni törzslapjának I. részén fel kell tüntetni a földrészletre vonatkozó, az 1. §-ban meghatározott adatokat, valamint utalni kell a szövetkezet tulajdonában álló épületrészekre.

(2) A szövetkezeti ház tulajdoni törzslapjának II. részén tulajdonosként a szövetkezetet kell bejegyezni, és utalni kell arra, hogy a lakásokra, valamint a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységekre és helyiségekre fennálló tulajdonjogra vonatkozó adatokat a szövetkezeti tulajdoni különlapok tartalmazzák. Fel kell továbbá tüntetni, hogy
a törzslaphoz hány különlap tartozik.

(3) A szövetkezeti ház tulajdoni törzslapjának III. részén a szövetkezeti tulajdont érintő jogokat és tényeket kell bejegyezni.

34. §

(1) A szövetkezeti ház tulajdoni különlapjának I. részén fel kell tüntetni a lakás, a nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség helyrajzi számát, megnevezését, címét és alapterületét.

(2) A szövetkezeti ház tulajdoni különlapjának II. és III. részén az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozó jogokat és tényeket kell bejegyezni.

35. §

(1) A szövetkezeti ház megszűnése esetén a szövetkezeti ház tulajdoni törzslapját és a szövetkezeti ház tulajdoni különlapjait meg kell szüntetni, és az ingatlant közös tulajdonként kell nyilvántartani.

(2) A szövetkezeti ház tulajdoni törzslapja III. részének bejegyzéseit az újonnan nyitott tulajdoni lapon az egész ingatlanra, a megszűnt tulajdoni különlapok III. részének bejegyzéseit a megfelelő eszmei hányadra kell bejegyezni.

22. Az önálló építmény nyilvántartása

36. §

(1) Ha a földrészlet és a felette vagy alatta lévő építmény tulajdonjoga elválik egymástól, a földrészletet és az építményt külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. A földrészlet tulajdoni lapjára - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a felek megállapodása esetén be kell jegyezni az építmény tulajdonosát megillető földhasználati jogot.

(2) Ha a földrészlet tulajdonosa a földrészlet alatt vagy felett elhelyezkedő építménynek az önálló ingatlanként való feltüntetését kéri, az (1) bekezdésben foglaltakat a földhasználati jog bejegyzésének mellőzésével kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések a társasház, illetve a szövetkezeti ház esetében is irányadóak. Ebben az esetben az önálló épületnek azokat a részeit, amelyek nem minősülnek önálló ingatlannak, a földrészlet nélkül kell a társasház, illetve szövetkezeti ház törzslapján nyilvántartani. A különlapra a lakást vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiséget kell bejegyezni.


24. Tulajdonjog

43. §

(1) Ha az ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve vagy a nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell a jogosult legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban megtett nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az elővásárlási joggal érintett ingatlan társasházi vagy szövetkezeti házi tulajdoni különlapon van nyilvántartva és rendeltetésmódként garázs megnevezés is fel van tüntetve, tértivevény vagy átvételi elismervény helyett elfogadható, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, szövetkezeti háznál a szövetkezet képviseletére jogosult személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlatot az ajánlati kötöttség időtartamára a társasház vagy szövetkezeti ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggesztette.

30. Közös tulajdon használatára vonatkozó jog

49. §

(1) A Földforgalmi tv. alapján földnek minősülő ingatlan kivételével, közös tulajdon használatára vonatkozó jogot közös tulajdonban álló egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára vagy társasházi ingatlanra, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni.
A közös tulajdonban álló egész ingatlan használatára vonatkozó jog bejegyzését a tulajdonostársak közösen kérhetik, a társasházi közös tulajdon használatára vonatkozó jog bejegyzését a társasház közös képviselője kérheti.

(2) A bejegyzésben fel kell tüntetni, hogy a közös tulajdon használatára vonatkozó megosztás térbeli vagy időbeli, valamint fel kell tüntetni a használati jog létrejöttének alapjául szolgáló okiratot. A használati jog létrejöttének alapjául a következő okiratok valamelyike tüntethető fel:
a) a felek egyhangú kötelmi megállapodása vagy határozata;
b) a felek szótöbbséges határozata;
c) bírósági határozat;
d) társasház alapító okirata.

35. Jelzálogjog

64. § A társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolni kell a követelés összegét megállapító végrehajtható okiratot vagy a tulajdonosnak a legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, melyben elismeri a társasházi közösköltség-tartozás, illetve a költséghátralék fennállását.

61. Bejegyzéshez szükséges okiratok

102. §

(8) A társasház gépjárműtároló helyiségében kialakított álláshely egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez - a (7) bekezdéstől eltérően - elegendő, ha az épületben lévő gépjárműtároló helyiség megléte igazolt.

(9) Társasházi közös tulajdonban vagy szövetkezeti tulajdonban álló épületrész vagy egyéb helyiség egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez, amennyiben az az épületrész vagy egyéb helyiség rendeltetésmódjának változásával nem jár, rendeltetést igazoló hatósági bizonyítvány nem szükséges, a rendeltetésmódot az alapító okirat vagy lakásszövetkezeti alapszabály igazolja.
(10) Az e § (1)-(7) bekezdése szerinti hatósági döntésnek a kiállító hatóságtól történő

104. §

(1) Társasház bejegyzéséhez alapító okirat és az ingatlanügyi hatóság által az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett alaprajz szükséges. Az ingatlan alapterületének ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az ingatlanügyi hatóság
az alaprajzhoz tartozó numerikus területszámítást használja fel.

(2) Az alapító okirat
a) tartalmazza:
aa) a társasháztulajdon alapítására vonatkozó megegyezést,
ab) a személyi azonosító kivételével a tulajdonostársaknak az Inytv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott adatait,
ac) a földrészlet helyrajzi számát,
ad) a közös tulajdonba kerülő épületrészek és helyiségek felsorolását római számmal egytől kezdődő sorszámozással,
ae) az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonába kerülő lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló más helyiségek meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével,
af) a közös tulajdonban lévő részekből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot;
b) tartalmazhatja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 10. § (2) bekezdése alapján a közös tulajdon átruházására az összes tulajdoni hányad legalább kétharmadát képviselő tulajdonostársakat feljogosító rendelkezést.

(3) Az alapító okirat tartalmazhatja a Tht. 10. § (3) bekezdése szerinti, az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársaknak a közös tulajdon átruházásáról szóló közgyűlési határozata szerinti módosítást.

(4) Ha a szervezeti-működési szabályzatot vagy annak módosítását jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlanügyi hatósághoz benyújtják, azokat az eljáró hatóságnak az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolnia.

(5) Társasházi lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség megosztásához, illetve társasházi lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységek vagy helyiségek összevonásához alaprajzon kívül az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat is szükséges.

(6) Társasházban építés útján keletkezett új társasházi lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség bejegyzésére irányuló kérelemhez az alapító okirat módosítására vonatkozó okiratot és kiegészítő alaprajzot is csatolni kell. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a közös tulajdonban álló épületrészekből keletkezett új társasházi lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység vagy helyiség nyilvántartásba vételét kérik.

105. §

(1) Szövetkezeti ház bejegyzéséhez lakásszövetkezeti alapszabály és az ingatlanügyi hatóság által az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett alaprajz szükséges. Az ingatlan alapterületének ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez
az ingatlanügyi hatóság az alaprajzhoz tartozó numerikus területszámítást használja fel.

(2) A lakásszövetkezeti alapszabály ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául az ingatlan-nyilvántartási eljárásban akkor fogadható el, ha tartalmazza
a) a szövetkezet megalakulásának a tényét, nevét és székhelyét,
b) a szövetkezeti lakások tulajdonosainak - a személyi azonosító kivételével - az Inytv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott adatait,
c) a földrészlet helyrajzi számát,
d) a szövetkezeti tulajdonba kerülő épületrészek és helyiségek felsorolását római egytől kezdődő számozással,
e) az egyes tulajdonosok tulajdonába kerülő lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló más helyiségek meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével.

(3) Szövetkezeti lakás megosztásához, illetve szövetkezeti lakások összevonásához az alaprajzon kívül a lakásszövetkezeti alapszabály módosítását tartalmazó okirat is szükséges.

(4) Szövetkezeti házban építés útján keletkezett szövetkezeti lakás bejegyzésére irányuló kérelemhez a lakásszövetkezeti alapszabály módosítására vonatkozó okiratot és kiegészítő alaprajzot is csatolni kell.

Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a szövetkezeti ház tulajdoni törzslapján nyilvántartott épületrészekből keletkezett új szövetkezeti lakás nyilvántartásba vételét kérik.

A Közlöny teljes szövege itt olvasható.

További híreink


Online TÁRSASHÁZKEZELŐ tanfolyamhoz csatlakozhat október 25-ig! 2023. szeptember 26.
Penta_portre-057.jpgSzakképesítő vizsgára felkészítő Társasházkezelő képzés indult 2023.09.25-én Bottka Gabriella szakmai felügyeletével, a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében. A 100% online tanfolyam akár érettségivel is elkezdhető és mindössze 69.870 Ft-ba kerül! A képzés során a résztvevők társasházkezelői, műszaki, jogi és pénzügyi ismeretek témakörökben lesznek naprakészek.

Egyre feszültebb a helyzet: közös képviselő nélkül maradt házak, pereskedések, nem összehívott közgyűlések 2023. szeptember 21.
kbk21.pngSzerkesztőségünkbe sorra érkeznek a kérdések a címben szereplő témákkal kapcsolatban, melyekből most hármat veszünk sorra. Ki hívja össze a közgyűlést, ha lejár a lemondott közös képviselő ügyvivői ideje is és még nincs új képviselő? Lemondott a közös képviselő, folyamatban van a per, ami miatta keletkezett. Hogyan tovább? Veszni látják a megtakarításukat az aggódó tulajdonosok. Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésekre.

Megjelent a THT 2023. szeptemberi száma! 2023. szeptember 19.
THT_szaklap_2023-09_szept.jpgAz elmúlt huszonhárom évben egészen elképesztő módon és sebességgel változott a világ: gondoljunk csak bele, hogy szaklapunk indulásakor, 2000-ben még Windows 98-as számítógépeket használtunk, olyan mobiltelefonokkal telefonáltunk, mint az Alcatel One Touch 300, vagy a Nokia 3310-es, és ezek a telefonok is csak minden negyedik magyarnak voltak a zsebében, hiszen a mobilpenetráció még ekkor 25-26% volt az országban. 

Ez a program várja Önt a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo konferencián! 2023. szeptember 18.
kkn2021.jpg2023. október 19-én ismét a megszokott helyszínen a Lurdy Házban rendezzük immár a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expot. Ezúttal is a szakma több területét érintő témákról, - „rázós esetek kezelése", műszaki, számviteli, pénzügyi, tűzvédelmi, digitális fejlesztési, biztosítási, és jogi - lehet előadásokat hallgatni és kapcsolatot építeni a kiállító cégekkel. Az elhangzott információkat felhasználva a mindennapokban gördülékenyebbé válik a munkavégzés.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Újabb világrekord: 34,7 százalékos az energiainfláció Magyarországon 2023. szeptember 8.
Gazrozsa.jpg2023. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 16,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, ez több mint a háromszorosa az uniós átlagnak, ami 5,3%. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és a járműüzemanyagok ára jelentős mértékben emelkedett. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,7%-kal nőttek, ezen belül a ruházkodási cikkek 1,6%-kal kevesebbe kerültek. A háztartási energia 34,7 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 47,1, az elektromos energia 25,3, a palackos gáz 25,2 százalékkal - derül ki a KSH legfrissebb közleményéből.

Érték és Minőség Nagydíjat kapott a Lakásvásárlók kézikönyve 2023. szeptember 8.
lakásvásárlók kézikönyveAz Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásának.

Pályázzon a THT szakmai díjak egyikére szeptember 30-áig! 2023. szeptember 5.
tht_dij_tn.jpgA Társasházi Háztartás szaklap idén is 8 kategóriában adja át szakmai díjait a Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo, konferencia és kiállítás keretében. Nevezze közös képviselőjét, számvizsgálóját vagy akár a közösségépítésben aktív tulajdonostársát, hogy az eseményen több száz ember tapsa köszönthesse, amikor átveszi kitüntetését! Küldje be pályázatát szeptember 30-áig! 

Online TÁRSASHÁZKEZELŐ tanfolyam indul szeptember 25-én! (x) 2023. augusztus 29.
penta logoSzakképesítő vizsgára felkészítő Társasházkezelő képzés indul 2023.09.25-én Bottka Gabriella szakmai felügyeletével, a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében. A 100% online tanfolyam akár érettségivel is elkezdhető és mindössze 69.870 Ft-ba kerül! A képzés során a résztvevők társasházkezelői, műszaki, jogi és pénzügyi ismeretek témakörökben lesznek naprakészek.

Megjelent a THT augusztusi száma! 2023. augusztus 22.
1000035650.jpgAz emberiség évszázados hagyományokkal rendelkezik a valóság különféle befolyásolására, melynek repertoárja mára már igen szélesre nyílt. A saját valóságunk fizikai eszközökkel való torzításától kezdve a napjainkat meghatározó fake news áradaton keresztül a kiforrott, patikamérlegen kimért tömegmanipulációs eszköztárig ma olyan mennyiségben zúdul ránk a hamisság, hogy ember legyen a talpán, aki átlát a szitán. Ma már a fekete - ha elég sokan és elég határozottan mondják - lehet fehér, a piros kék, és ha mégis kiderül, hogy minden olyan színű, amilyen, akkor pedig úgyis szólásszabadság van és egyébként se legyünk kirekesztőek, fogadjuk el a máshogy gondolkodókat.

A TTOE kifizeti a tagjainak a THT előfizetést augusztus 1-jét követően is 2023. augusztus 1.
TTOE.jpgA Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnökségének írásbeli tájékoztatása szerint a tagok előfizetési díját az egyesület rendezi a továbbiakban is.

Megjelent a THT június-júliusi száma! 2023. július 18.
THT_szaklap_2023-06_jun_2023-07_jul.001.jpgMint ahogyan mindenki a saját bőrén is érzékeli, a kanyarban előzés közben igencsak rázókövekre sodródott a pannon puma: az EU-rekorder magyarországi inflációval kevés szektor tudja tartani a lépést, már ami a béremeléseket illeti. Ráadásul az általános tartós árszínvonal emelkedés mellett nemcsak a 30 százalék körüli élelmiszer-infláció, hanem az energiainfláció tekintetében is rekorderek lettünk, igaz, itt nem EU-ban, hanem az egész világon: az OECD legfrissebb jelentése szerint 2023. májusában a világon Magyarországon mérték a legnagyobb, 26,9 %-os inflációt az energiaárak tekintetében.

Mostantól bankkártyával is elő lehet fizetni a THT tartalmaira és konferenciáira 2023. július 18.
tht_logo.jpgLegújabb fejlesztésünknek köszönhetően mostantól nincs szükség díjbekérőre, előre utalásra, vagy postai csekkre ahhoz, hogy éljen a THT előfizetés előnyeivel: fizetési partnerünk, a Barion megoldásának integrációval pár kattintással előfizethet, vagy meghosszabbíthatja THT előfizetését. De hogy milyen előnyökkel jár a már évi 7.900 Ft-ért előfizethető THT előfizetés? Mutatjuk!

30 százalék feletti áremelkedés a Postánál 2023. július 7.
postas.jpgHabár a hivatalos adatok szerint az infláció csökken, a tavaly július 1-jétől hatályos postai díjakhoz képest a sima és az azonosított levelek 33-34 %-kal kerülnek többe 2023. július 1-jétől, tavaly januárhoz képest pedig 50%-kal kell többet fizetnünk egyes posta szolgáltatásokért.

A jó közös képviselő titka: kellő affinitás, alázat, és tenni akarás 2023. július 4.
szabodavid.jpgA THT interjúja Szabó Dáviddal, aki 2022-ben elnyerte "Az év pályázati guru" THT szakmai díját. 

Tárolhatjuk-e szkennelve a társasház számláit és meddig kell őket megőrizni? 2023. június 12.
Szamlak_megsemmisitese.jpgA Társasházi Háztartás adózási, könyvelési tanácsadással is igyekszik segíteni előfizetőink munkáját. Az ilyen témákban érkező kérdésekre Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol.

Ha újrakezdhetném, akkor is ezt a munkát választanám! 2023. június 9.
kirschner_attilane.jpgKirschner Attiláné 2022-ben vette át a THT Társasházi Életműdíját. Portré.

Teltház: 500 regisztrált a THT júniusi konferenciájára! 2023. június 6.
Lurdy.jpgSoha nem látott érdeklődés övezi a „Közgyűlések után, felkészülés az új kihívásokra - Elektronikus, vagy személyes közgyűlés?" konferenciánkat, ahol műszaki és számviteli szakértők segítenek a közgyűlési döntések végrehajtásával kapcsolatos teendőkben, illetve az elektronikus közgyűlésre vonatkozó SZMSZ módosítás és gyakorlati lebonyolítás témájában is kaphatnak információkat a regisztrált látogatók. A szakmai előadásokat követően az érdeklődők egy eHÁZ oktatáson is részt vehetnek a helyszínen. 

THT társasházkezelői kérdőív: Társasházi közgyűlések 2023 2023. május 18.
Kozgyules6.jpgA társasház nem egy hotel, a társasházkezelő pedig még mindig nem a szobalány, vagy a cseléd: a társasház elméletben egy vagyonközösség, a saját és közös vagyonukért felelősséget vállaló, felnőtt emberekkel. Mondják, Önök az előbbieket tapasztalták idén, a közgyűléseken? Nőtt azon tulajdonosok száma, akik nemhogy eljöttek az elszámoló közgyűlésre, de még konstruktívan hozzá is tettek a munkához? Sikerült-e a tervezett, életben maradáshoz és állagmegóváshoz szükséges közös költség emelés? Kell-e műszaki ellenőr, vagy sem? Drága? Mi a drága? Mi az olcsó? Melyik kettőt válasszuk a gyors, olcsó és jó klasszikus hármas közül?

Megjelent a THT májusi száma 2023. május 22.
THT_szaklap_2023-05_maj.jpgA májusi THT már a postán van, előfizetőink azonban már most, online elolvashatják a lap teljes egészét. 

TTOE: Nem jól időzítették a társasházi közgyűléseken való elektronikus részvétel lehetőségét megengedő rendeletet 2023. május 3.
TTOE.jpgA hétvégén megjelent, már hatályba lépett szabályozással nem mennek sokra a társasházak, mert számos részletkérdés még szabályozatlan. A személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő közgyűlési szavazás valódi lehetőség, de a május 31-ig kötelezően megtartandó éves közgyűlések egy része már lezajlott, ami még hátravan, ott sem lesz már idő előkészíteni a szervezeti és működési szabályzat módosítását, ami viszont a bevezethetőség alapfeltétele. A TTOE a THT kérdésére kifejtette az álláspontját a rendelettel kapcsolatban.

(c) Társasházi Háztartás 2023 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások