Barion Pixel

Társasházi pályázatot írt ki a Kőbányai Önkormányzat

2022. március 31.
Kobanya_logo.pngBudapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

1. A támogatás célja
Az Önkormányzat pályázatot ír ki, amelynek célja a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek (a továbbiakban: lakóközösségek) fejlesztési beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek műszaki fejlesztésének, felújításának, állagmegóvásának, illetve városképi megjelenése javításának érdekében.


2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18) önkormányzati rendelete 9. melléklet 16. során biztosított.


3. A pályázók köre
A pályázaton az a legalább háromlakásos lakóközösség vehet részt, amely nem rendelkezik közüzemidíj-tartozással, nincs az Önkormányzat felé köztartozása, valamint nem áll perben az Önkormányzattal. A pályázatot kizárólag a lakóközösség hivatalos képviselője nyújthatja be.


4. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke
Az Önkormányzat a pályázati felhívásban felsorolt műszaki tartalmak megvalósítására nyújt vissza nem térítendő önkormányzati támogatást, amelyet előfinanszírozás formájában biztosít. A pályázatban igényelt támogatás összegéről a pályázó a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett beruházásra elnyerhető támogatás mértéke az elszámolható beruházási költség legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 500 000 Ft-ot. A támogatást a nyertes pályázó a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés bemutatását követően előleg formájában kapja meg, amely összeggel a beruházást követően számlák, bizonylatok benyújtásával el kell számolnia. A támogatás felhasználására rendelkezésre álló idő a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés határozza meg.

5. Jogosultsági feltételek
Egy megvalósítási helyszínre vonatkozóan csak egy tevékenységre irányuló pályázat részesíthető támogatásban. Ez alól kivételt képeznek a több különálló épületből álló lakóközösségek, ahol épületenként eltérő tevékenység is támogatható. A pályázó vállalja az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, bizonylat, illetve kimutatás ellenőrzésének biztosítását, és biztosítja a betekintést minden olyan okiratba, amely a megállapodás teljesítését érintheti.


Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázati felhívás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti, 

b) a pályázó határidőn túl nyújtották be, 

c) az esetleges hiánypótlási felhívásnak a pályázó határidőre nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, 

d) a támogatás igényelt összegét nem határozta meg, 

e) nem a támogatásra jogosult vagy annak hivatalos képviselője nyújtotta be, vagy 

f) a lakóközösségnek közüzemidíj-tartozása, az Önkormányzat felé köztartozása van, vagy perben áll az Önkormányzattal.


6. A támogatható tevékenységek köre


A) Támogatható tevékenységek
1. tartószerkezet megerősítése, felújítása (alapozás, falak, pillérek, födémek, ácsszerkezetek, acélszerkezetek); 

2. homlokzatfelújítás, -festés (nem energetikai korszerűsítés); 3. baleset- vagy életveszélyes lépcső, korlát felújítása, cseréje; 4. az épület akadálymenetes megközelítésének kialakítása, rámpa felújítása, építése; 

5. talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelés; 

6. víztelenítő rendszer kialakítása (zsomp, szivattyú, gépészeti szerelés, kizárólag talajnedvesség elleni szigetelési tevékenységgel együtt támogatható); 

7. vízvezeték-rendszer rekonstrukciója; 

8. csatornahálózat felújítása, cseréje;
9. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása; 

10. villamos hálózat felújítása, vezetékek cseréje; 

11. villámhárító rendszerek felújítása, cseréje;
12. gázvezeték-hálózat felújítása, cseréje; 

13. tetőhéjalás felújítása; 

14. lapostető javítása, felújítása (nem energetikai korszerűsítés); 

15. kémény szerkezeti felújítása; 

16. lift felújítása, cseréje, korszerűsítése; 

17. támfalépítés; 

18. kerítés javítása, újjáépítése; 

19. bejárati kapu (ajtó) felújítása, cseréje; 

20. tetőventillátor felújítása, cseréje.


B) Egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, tervdokumentáció elkészítése); 

2. Egyéb tevékenységek: olyan kapcsolódó munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet vagy az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei önerőként elszámolhatóak. 

C) Nem elszámolható költségek
1. energiahatékonyság és megújulóenergia-felhasználás növelését célzó tevékenység költségei; 

2. bérbeadással hasznosított társasházi tulajdonban lévő terület felújításának költségei; 

3. visszaigényelhető ÁFA; 

4. kamattartozás-kiegyenlítés; 

5. a hitelkamat; 

6. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költség; 

7. devizaátváltási jutalék; 

8. pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség; 

9. bírság, a kedvezményezett által fizetett kötbér és perköltség. 

Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha megfelel a pályázati felhívásban leírtaknak, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

Nem nyújtható támogatás arra a felújítási tevékenységre, amelyre a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására meghirdetett 2022. évi pályázat keretében is igényeltek támogatást.

7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

A pályázatot magyar nyelven egy eredeti, hivatalos képviselő által cégszerűen aláírt és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban zárt borítékban legkésőbb 2022. június 27-én 16.00 óráig kell benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 131.), vagy postai úton az 1475 Budapest, Pf. 35 címre. A postai úton küldött pályázatoknak a határidőig be kell érkezniük. A borítékra rá kell vezetni a „Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatása" szöveget.


A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva kell összeállítani: 

1. pályázati adatlap (a felhívás mellékletét képezi); 

2. a képviseleti jogosultság igazolása; 

3. a pályázati feltételek elfogadásáról és a pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyv kivonata; 

4. költségvetés részletes műszaki leírással (árajánlattal alátámasztva); 

5. a költségvetés alapján, a beruházás megvalósításához szükséges, legalább 50%-os önrész rendelkezésre állásának igazolása (bankszámlakivonat, hitelszerződés, lakástakarék-pénztári megtakarítás); 

6. nyilatkozat a megvalósuló projekt költségvetéséről és arról, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatási összeget a pályázó a pályázati célra használja fel (a felhívás mellékletét képezi); 

7. nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi tartozása, az Önkormányzat felé köztartozása, valamint nem áll perben az Önkormányzattal (a felhívás mellékletét képezi); 

8. nyilatkozat az Önkormányzat által kiírt pályázat feltételeinek elfogadásáról (a felhívás mellékletét képezi); 

9. Az épület külső megjelenését érintő beruházások esetében (például homlokzat, kerítés, bejárati kapu, tető felújítása, cseréje, festése), a településképi megfelelőségére vonatkozó, a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerinti településkép-védelmi szakmai konzultáció lefolytatását igazoló emlékeztető másolata. A településkép-védelmi szakmai konzultáció lefolytatásáról szóló részletes tájékoztatás a kobanya.hu honlapon az Ügyintézés - Ügymenetek - Településkép-védelmi szakmai konzultáció oldalon található.

A pályázat benyújtása díjmentes.


A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető: 

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu email címen, 

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen, 

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu e-mail címen. 

A beérkezett pályázatokat a Hivatal megvizsgálja. A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Hivatal beérkezési sorrendben nyilvántartásba veszi. A benyújtási határidőig a pályázónak önkorrekcióra van lehetősége, a pályázatát módosíthatja, illetve kiegészítheti. A Hivatal szükség esetén egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlási felhívást küld ki. Az adatlap nem hiánypótolható. A hiánypótlás keretében az eredeti cél nem változtatható és az igényelt támogatási összeg nem növekedhet.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, elmulasztása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.


Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat szakmai, illetve pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.


A nyilvántartásba vett pályázatok alapján a támogatásról a Képviselő-testület várhatóan a 2022. augusztusi ülésén dönt. A támogatás odaítéléséről, illetve a támogatás mértékéről a Képviselőtestület a pályázat szerinti beruházás egyedi értékelése alapján dönt, amely során kiemelten veszi figyelembe a beruházás településképi jelentőségét, a baleset-, illetve életveszélyes helyzet elhárítását, valamint a lakóközösség működőképességét alapvetően érintő beruházást. A forráshiány miatt nem támogatott pályázatok tartaléklistára kerülnek, forrás felszabadulása esetén a Képviselő-testület dönt annak odaítéléséről.


A pályázat elbírálásával szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. 

8. Támogatói nyilatkozat és támogatási szerződés
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele az államháztartásról szóló törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti, az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatok megtétele.


A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak 12 hónap áll rendelkezésére a pályázat tartalmának megvalósítására.

Ha a pályázó a vállalt projektet nem tudja a pályázati felhívásnak, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően megvalósítani és elszámolni, úgy az Önkormányzat által megítélt támogatás - a támogatási szerződés rendelkezései szerint - egy összegben visszafizetendő.

Az alábbi dokumentumok letölthetők ITT

Adatlap
Nyilatkozat
Településképi szakmai konzultáció kérelem

További híreink


2024. évi "Piaci II. alapú lakáspályázat" 2024. június 10.
berlakas_1200x900.pngBudapest egyik kerületének önkormányzata 9 db teljes körűen felújított üres lakásának bérleti jogának elnyerésére írt ki pályázatot „Piaci II. alapú" lakbér fizetése mellett, melynek beadási határideje 2024. július 8. A lakások 5 év határozott időtartamú bérleti szerződéssel kerülnek majd bérbeadásra a nyertes pályázók részére. A megpályázható lakásokról és a lakáspályázat részleteiről a cikkünkben olvashat.

Önkormányzati pályázatok - TÁRSASHÁZBAN ÉLŐKNEK 2024. május 17.
csaladban.jpgNem kizárólag a társasházaknak szóló aktuális önkormányzati pályázatokat gyűjtjük, hanem próbáljuk a lakások TULAJDONOSAI, HASZNÁLÓI társasházi életét is megkönnyíteni azáltal, hogy összeszedjük a budapesti önkormányzatok által jelenleg hirdetett társasházi LAKOSSÁGI PÁLYÁZATOKAT. Cikkünkben megtalálhatják a jelenleg futó, társasházi lakók részére kiírt fővárosi pályázatokat, kerületi bontásban.

Továbbra is szakad a pénzeső a társasházakra! A panelprogramnak most a tégla építésű lakások tulajdonosai is örülhetnek Debrecenben 2024. május 16.
penzeso_k.jpgMost sem csak a budapesti kerületek bővelkednek a társasházaknak kiírt pályázatokban, amiket igyekszünk rendszeresen kigyűjteni olvasóink számára. Érdemes sietve böngészni az aktuális kiírások közt, cikkünkben a májusban még beadható pályázatokból is válogathatnak az előfizetőink.

Fontos határidő előtt állnak a társasházi lakók 2024. május 14.
OTP_Bank_Tarsashazi_Palyazat_THT.jpgMájus 31-én lejár az OTP Bank Társasházi Pályázatának határideje, amelyre idén már három kategóriában lehet nevezni. A kezdeményezés keretében 15 társasházi és lakásszövetkezeti közösség nyerhet összesen 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást lakókörnyezetük szebbé, fenntarthatóbbá és biztonságosabbá tételéhez.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Önkormányzati pályázatok a TÁRSASHÁZI LAKÓKNAK - Budapest 2024. március 25.
kutyatarsashaz.jpgRendszeresen összegyűjtjük az aktuális önkormányzati pályázatokat társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. Most azonban a társasházi lakások TULAJDONOSAI, HASZNÁLÓI számára végeztünk gyűjtést Budapesten az önkormányzatok által jelenleg hirdetett pályázatokból. Van kéménybélelésre, nyílászáróra, szén-monoxid érzékelőre, riasztóra, hevederzárra, balkonszépítésre és lakáscélú kölcsönre kiírt pályázat is a gyűjteményben. Cikkünkben megtalálhatják a jelenleg futó, társasházi lakók részére kiírt fővárosi pályázatokat, kerületi bontásban.

Folytatódik a társasházi pályázatok dömpingje! Aktuális társasházi pályázatok országosan, a fővárosban és azon kívül 2024. március 25.
kozoskepviselo_penz.jpgMég mindig tart a pénzeső a társasházak számára! Nemcsak a budapesti kerületek bővelkednek pályázatokban: fővárosi, országos szinten és vidéken is vannak lehetőségei pénzszerzésre a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek. Érdemes jól körülnézni a pályázatok közt, mivel némi papírmunkával akár milliókhoz juttathatja társasházát!

BÉRLAKÁS PÁLYÁZATOK 2024 - Budapest 2024. március 19.
berlakas_1200x900.pngBudapest egyik önkormányzata most összesen 164 db lakása bérleti jogának elnyerésére írt ki pályázatokat. Az egyik pályázat ráadásul egy újépítésű társasház lakásaira kínálja a bérleti jogokat, azaz a sikeres pályázók a piaci ár alatt jutnak majd hozzá teljesen új otthonukhoz! Cikkünkben ezen túl a többi aktuális fővárosi önkormányzati lakáspályázatot is összegyűjtöttük.

Példamutató önkormányzatok számára pályázati felhívást tesz közzé a Habitat for Humanity Magyarország 2024. március 7.
onkormanyzatok_a_lakhatasert.jpgOrszágos pályázatot indít a Habitat for Humanity Magyarország „Önkormányzatok a lakhatásért" címmel. Azokat az önkormányzatokat szeretnék díjazni és felhívni eredményeikre a figyelmet, amelyek a 2019/2024-es ciklusban kiemelten foglalkoztak a lakhatással kapcsolatos problémákkal és előremutató intézkedéseket vezettek be. Három kategóriában várják a jelentkezéseket 2024. április 2-án (kedd) éjfélig.

Beindult a 2024-es társasházi pályázati szezon: milliárdokhoz juthatnak most a társasházak 2024. március 4.
forint_uj4.jpgPályázatok sokasága várja az érdeklődő társasházakat és lakásszövetkezeteket, melyeket most is kigyűjtöttünk olvasóinknak. Jelenleg több budapesti önkormányzat is kiemelkedően aktív, de van országosan meghirdetett és a főváros egész területén elérhető pályázat is a listánkon.

Ezekkel a pályázatokkal juthat februárban plusz pénzhez társasháza 2024. február 12.
forint_uj1.jpgA THT 2024-ben is követi a társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő pályázatokat. Most éppen a Budapest XIII. kerületi önkormányzat a legaktívabb, de például a Fővárosi Önkormányzatnál is lehet pályázni plusz pénzre. A jelenleg elérhető pályázatok részleteit a cikkünkben olvashatják.

Ezek az aktuális pályázatok társasházak számára 2024. január 10.
forint.jpgTHT 2024-ben is összegyűjti minden hónapban, hogy milyen pályázati lehetőségei vannak a hazai társasházaknak. Íme az aktuális pályázatok.

Pályázati lehetőségek társasházaknak 2023. december 7.
penz.jpgA THT fontosnak tarja, hogy minden hónapban tájékoztassa az olvasóit arról, hogy milyen pályázati lehetőségei vannak a hazai társasházaknak, legyenek azok a fővárosban vagy vidéken.

Így juthatnak pénzhez a társasházak Budapesten 2023. november 3.
kozoskepviselo_penz.jpgA THT hónapról hónapra összeszedi, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak a hazai társasházaknak. A budapesti kerületek mellett jelenleg Debrecenben van még nyitva pályázati lehetőség a hazai társasházak számára.

Közgyűlés összehívása a társasház számára kedvező pályázati lehetőség esetén 2023. október 16.
kozgyules.jpgKöteles-e összehívni a közgyűlést a közös képviselő, ha a társasház számára alkalmas pályázati lehetőségről értesül? Tulajdonostársként értesítettem a közös képviselőt egy társasházak számára meghirdetett pályázatról. A pályázati feltételeknek megfelel a társasház. Véleményem szerint a pályázati lehetőség jelentősen érinti a társasház gazdálkodását és mivel a közös képviselő - tisztségéből következően - általános értelemben köteles a tulajdonostársak érdekében eljárni, ezért hatáskörében nem dönthet úgy, hogy ne induljon a társasház a pályázaton. Dr. Havas-Sághy Gábor, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

Ezekben a budapesti kerületekben és városokban juthat pénzhez a társasház pályázati forrásokból 2023. október 12.
forint.jpgÖsszeszedtük az októberben is rendelkezésre álló társasházi pályázatokat. Jelenleg budapesti kerületekben, Pécs és Debrecen városokban állnak rendelkezésre külső források a lakóközösségek számára.

Zöldterületek, homlokzatfelújítás, postaláda csere, panelprogram 2023: itt vannak az aktuális társasházi pályázati lehetőségek 2023. szeptember 15.
penz.jpgA THT összeszedte az aktuális, még benyújtható pályázatokat a budapesti, továbbá a fővároson kívüli társasházak és lakásszövetkezetek részére. 

Ezek az aktuális pályázatok futnak budapesti társasházaknak 2023. augusztus 18.
Iratbetekintes.jpgÖsszegyűjtöttük, hogy augusztusban még milyen aktuális, még beadható pályázatok állnak rendelkezésre a budapesti társasházak és lakásszövetkezetek részére.

15. alkalommal adták át az OTP Business Társasházi pályázat díjait 2023. augusztus 8.
OTP_Bank_Tarsashazi_Palyazat_2023.pngKözösségi helyszínként éled újjá egy négyszáz lakásos lakótelepi tömbház korábban lomtárként használt helyisége az OTP Business Társasházi pályázata segítségével. Emellett fűtési és világítási rendszerek korszerűsítése, tetőszerkezet javítása és napelemes energiaellátás megvalósítása is szerepel a 15. alkalommal kiírt pályázat nyertes megoldásai között. A szakmai zsűri a közel ezer beérkezett pályázatból választotta ki a legjobbakat, melyek megvalósításához az OTP Bank összesen 30 millió forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.

Azbesztmentesítési pályázat társasházaknak is! 2023. július 12.
azbeszt-800x490.jpgAz NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére. A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik. A pályázatokat 2023 július 14. 8.00 órától - keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig kell benyújtani. 

A jó közös képviselő titka: kellő affinitás, alázat, és tenni akarás 2023. július 4.
szabodavid.jpgA THT interjúja Szabó Dáviddal, aki 2022-ben elnyerte "Az év pályázati guru" THT szakmai díját. 

(c) Társasházi Háztartás 2024 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások