Társasházi pályázatot írt ki a Kőbányai Önkormányzat

2022. március 31.
Kobanya_logo.pngBudapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

1. A támogatás célja
Az Önkormányzat pályázatot ír ki, amelynek célja a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek (a továbbiakban: lakóközösségek) fejlesztési beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek műszaki fejlesztésének, felújításának, állagmegóvásának, illetve városképi megjelenése javításának érdekében.


2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18) önkormányzati rendelete 9. melléklet 16. során biztosított.


3. A pályázók köre
A pályázaton az a legalább háromlakásos lakóközösség vehet részt, amely nem rendelkezik közüzemidíj-tartozással, nincs az Önkormányzat felé köztartozása, valamint nem áll perben az Önkormányzattal. A pályázatot kizárólag a lakóközösség hivatalos képviselője nyújthatja be.


4. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke
Az Önkormányzat a pályázati felhívásban felsorolt műszaki tartalmak megvalósítására nyújt vissza nem térítendő önkormányzati támogatást, amelyet előfinanszírozás formájában biztosít. A pályázatban igényelt támogatás összegéről a pályázó a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett beruházásra elnyerhető támogatás mértéke az elszámolható beruházási költség legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 500 000 Ft-ot. A támogatást a nyertes pályázó a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződés bemutatását követően előleg formájában kapja meg, amely összeggel a beruházást követően számlák, bizonylatok benyújtásával el kell számolnia. A támogatás felhasználására rendelkezésre álló idő a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés határozza meg.

5. Jogosultsági feltételek
Egy megvalósítási helyszínre vonatkozóan csak egy tevékenységre irányuló pályázat részesíthető támogatásban. Ez alól kivételt képeznek a több különálló épületből álló lakóközösségek, ahol épületenként eltérő tevékenység is támogatható. A pályázó vállalja az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, bizonylat, illetve kimutatás ellenőrzésének biztosítását, és biztosítja a betekintést minden olyan okiratba, amely a megállapodás teljesítését érintheti.


Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázati felhívás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti, 

b) a pályázó határidőn túl nyújtották be, 

c) az esetleges hiánypótlási felhívásnak a pályázó határidőre nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, 

d) a támogatás igényelt összegét nem határozta meg, 

e) nem a támogatásra jogosult vagy annak hivatalos képviselője nyújtotta be, vagy 

f) a lakóközösségnek közüzemidíj-tartozása, az Önkormányzat felé köztartozása van, vagy perben áll az Önkormányzattal.


6. A támogatható tevékenységek köre


A) Támogatható tevékenységek
1. tartószerkezet megerősítése, felújítása (alapozás, falak, pillérek, födémek, ácsszerkezetek, acélszerkezetek); 

2. homlokzatfelújítás, -festés (nem energetikai korszerűsítés); 3. baleset- vagy életveszélyes lépcső, korlát felújítása, cseréje; 4. az épület akadálymenetes megközelítésének kialakítása, rámpa felújítása, építése; 

5. talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelés; 

6. víztelenítő rendszer kialakítása (zsomp, szivattyú, gépészeti szerelés, kizárólag talajnedvesség elleni szigetelési tevékenységgel együtt támogatható); 

7. vízvezeték-rendszer rekonstrukciója; 

8. csatornahálózat felújítása, cseréje;
9. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása; 

10. villamos hálózat felújítása, vezetékek cseréje; 

11. villámhárító rendszerek felújítása, cseréje;
12. gázvezeték-hálózat felújítása, cseréje; 

13. tetőhéjalás felújítása; 

14. lapostető javítása, felújítása (nem energetikai korszerűsítés); 

15. kémény szerkezeti felújítása; 

16. lift felújítása, cseréje, korszerűsítése; 

17. támfalépítés; 

18. kerítés javítása, újjáépítése; 

19. bejárati kapu (ajtó) felújítása, cseréje; 

20. tetőventillátor felújítása, cseréje.


B) Egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, tervdokumentáció elkészítése); 

2. Egyéb tevékenységek: olyan kapcsolódó munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet vagy az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei önerőként elszámolhatóak. 

C) Nem elszámolható költségek
1. energiahatékonyság és megújulóenergia-felhasználás növelését célzó tevékenység költségei; 

2. bérbeadással hasznosított társasházi tulajdonban lévő terület felújításának költségei; 

3. visszaigényelhető ÁFA; 

4. kamattartozás-kiegyenlítés; 

5. a hitelkamat; 

6. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költség; 

7. devizaátváltási jutalék; 

8. pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség; 

9. bírság, a kedvezményezett által fizetett kötbér és perköltség. 

Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha megfelel a pályázati felhívásban leírtaknak, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

Nem nyújtható támogatás arra a felújítási tevékenységre, amelyre a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására meghirdetett 2022. évi pályázat keretében is igényeltek támogatást.

7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 

A pályázatot magyar nyelven egy eredeti, hivatalos képviselő által cégszerűen aláírt és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban zárt borítékban legkésőbb 2022. június 27-én 16.00 óráig kell benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 131.), vagy postai úton az 1475 Budapest, Pf. 35 címre. A postai úton küldött pályázatoknak a határidőig be kell érkezniük. A borítékra rá kell vezetni a „Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatása" szöveget.


A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva kell összeállítani: 

1. pályázati adatlap (a felhívás mellékletét képezi); 

2. a képviseleti jogosultság igazolása; 

3. a pályázati feltételek elfogadásáról és a pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyv kivonata; 

4. költségvetés részletes műszaki leírással (árajánlattal alátámasztva); 

5. a költségvetés alapján, a beruházás megvalósításához szükséges, legalább 50%-os önrész rendelkezésre állásának igazolása (bankszámlakivonat, hitelszerződés, lakástakarék-pénztári megtakarítás); 

6. nyilatkozat a megvalósuló projekt költségvetéséről és arról, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatási összeget a pályázó a pályázati célra használja fel (a felhívás mellékletét képezi); 

7. nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi tartozása, az Önkormányzat felé köztartozása, valamint nem áll perben az Önkormányzattal (a felhívás mellékletét képezi); 

8. nyilatkozat az Önkormányzat által kiírt pályázat feltételeinek elfogadásáról (a felhívás mellékletét képezi); 

9. Az épület külső megjelenését érintő beruházások esetében (például homlokzat, kerítés, bejárati kapu, tető felújítása, cseréje, festése), a településképi megfelelőségére vonatkozó, a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 60. §-a szerinti településkép-védelmi szakmai konzultáció lefolytatását igazoló emlékeztető másolata. A településkép-védelmi szakmai konzultáció lefolytatásáról szóló részletes tájékoztatás a kobanya.hu honlapon az Ügyintézés - Ügymenetek - Településkép-védelmi szakmai konzultáció oldalon található.

A pályázat benyújtása díjmentes.


A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető: 

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu email címen, 

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen, 

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu e-mail címen. 

A beérkezett pályázatokat a Hivatal megvizsgálja. A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Hivatal beérkezési sorrendben nyilvántartásba veszi. A benyújtási határidőig a pályázónak önkorrekcióra van lehetősége, a pályázatát módosíthatja, illetve kiegészítheti. A Hivatal szükség esetén egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlási felhívást küld ki. Az adatlap nem hiánypótolható. A hiánypótlás keretében az eredeti cél nem változtatható és az igényelt támogatási összeg nem növekedhet.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, elmulasztása a pályázat érvénytelenségét eredményezi.


Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat szakmai, illetve pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.


A nyilvántartásba vett pályázatok alapján a támogatásról a Képviselő-testület várhatóan a 2022. augusztusi ülésén dönt. A támogatás odaítéléséről, illetve a támogatás mértékéről a Képviselőtestület a pályázat szerinti beruházás egyedi értékelése alapján dönt, amely során kiemelten veszi figyelembe a beruházás településképi jelentőségét, a baleset-, illetve életveszélyes helyzet elhárítását, valamint a lakóközösség működőképességét alapvetően érintő beruházást. A forráshiány miatt nem támogatott pályázatok tartaléklistára kerülnek, forrás felszabadulása esetén a Képviselő-testület dönt annak odaítéléséről.


A pályázat elbírálásával szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. 

8. Támogatói nyilatkozat és támogatási szerződés
Az Önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele az államháztartásról szóló törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti, az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatok megtétele.


A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak 12 hónap áll rendelkezésére a pályázat tartalmának megvalósítására.

Ha a pályázó a vállalt projektet nem tudja a pályázati felhívásnak, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően megvalósítani és elszámolni, úgy az Önkormányzat által megítélt támogatás - a támogatási szerződés rendelkezései szerint - egy összegben visszafizetendő.

Az alábbi dokumentumok letölthetők ITT

Adatlap
Nyilatkozat
Településképi szakmai konzultáció kérelem

További híreink


Itt vannak az aktuális pályázatok budapesti társasházaknak 2023. május 15.
penz.jpgA THT összegyűjtötte, hogy milyen aktuális, még beadható pályázatok állnak rendelkezésre társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Hamarosan zárul az OTP Business Társasházi pályázata – a társasházak és lakásszövetkezetek lakói 2023. május 15-ig adhatják be pályázatukat 2023. május 9.
OTP_palyazat_2023.jpgMinden évben aktuális kérdés a társasházak korszerűsítése, amihez idén is hathatós segítséget nyújthat az OTP Business Társasházi pályázata. Az immár 15. alkalommal meghirdetett kezdeményezés a korábbiaknál magasabb keretösszeggel, összesen 30 millió forinttal támogatja a nyertes lakóközösségeket céljaik elérésében.

Hathatós segítség a lakóközösségeknek 2023. február 15.
OTP_palyazat_2023.jpgA rezsiköltségek növekedésével a korábbinál is aktuálisabb kérdéssé vált a társasházak korszerűsítése, azonban az építőanyagok és munkaerőköltségek növekedésével a lakóközösségeknek is egyre nagyobb nehézséget jelent e beruházások biztos pénzügyi hátterének megteremtése. Az OTP Business idén 15. alkalommal meghirdetett Társasházi Pályázatán összesen 30 millió forinttal támogatja a nyertes lakóközösségeket céljaik elérésében.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Pályázat: vissza nem térítendő milliók budapesti társasházak belső udvarainak és homlokzatainak zöldítésére 2023. február 9.
zoldfal2.jpgA Fővárosi Önkormányzat egyik fontos célja a város zöldfelületeinek növelése. Ennek egyik lehetséges iránya a vertikális zöldítés, az épületek külső falainak növényesítése. Ez jó megoldás lehet a kifejezetten zöldfelülethiányos városrészek zöldítésére. Így nemcsak szebbek, de nyáron hűvösebbek is lehetnek a szűk belvárosi utcák, azaz élhetőbbé válik Budapest. A Fővárosi Önkormányzat a homlokzatzöldítésre összesen 50 millió Ft-ot, udvarok zöldítésére pedig épületenként akár 3 millió forint támogatást nyújt.

Kamatmentes kölcsönre pályázhatnak az erzsébetvárosi és a XIII. kerületi társasházak 2023. január 16.
felujitastarsashaz.jpgBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára energiahatékonysági és klímavédelmi munkáinak támogatására. A A pályázat 2023. január 16-tól 2023. szeptember 15-ig él. A xIII. kerületben hasonló feltételekkel szintén január 16-ától lehet pályázni, év végéig.

https://open.spotify.com/show/6BPEuUSDIxV2wYxlnb8ZBO
Akár 3 millió Ft támogatás a fővárosi társasházak belső udvarainak zöldítésére 2023. január 13.
Kertkapcsolat.jpgA Fővárosi Önkormányzat épületenként akár 3 millió forint támogatást nyújt arra, hogy a lakóközösségek zöldebbé tegyék belső udvaraikat. A pályázat leadási határideje 2023. március 3.

Tukarcs József, OTP: Lakóközösségi finanszírozás a piaci bizonytalanságok között 2022. december 6.
tukarcs.jpgA 2022-es Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo harmadik előadója Tukarcs József, az OTP Bank Nyrt. Társasházi értékesítési szakértője volt, aki előadása elején hangsúlyozta az ügyfelek, jelen esetben a társasházak és a lakószövetkezetek, illetve a bankok közötti személyes kapcsolattartás és a folyamatos kommunikáció fontosságát.

XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo: Készül az új társasházi törvény! 2022. november 17.
kkn_header.jpgBanai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójának köszöntője után Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos tartott előadást a készülő új Társasházi Törvény kapcsán. Az elmondottakra közel 1000 ember volt kíváncsi a helyszínen. 

Ismét lehet pályázni napelemek telepítésére, a társasházak ezúttal is hoppon maradnak 2022. szeptember 8.
20220907_napelem_1.pngNovembertől akár 2,3 millió forint összegű, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatást is lehet igényelni napelemek telepítésére, amely azonban társasházi szinten sajnos nem értelmezhető. 

THT szakmai díjak meghosszabbított nevezési határidővel 2022. augusztus 30.
tht_szakmai_dij.jpgHa egy közös képviselő hibázik, akkor könnyen a lakóközösség és a közösségi médiumok célpontjává válik, ami akár rendjén is lenne, ha legalább tized annyit hallhatnánk arról, hogy milyen remekül végzi a munkáját és közmegbecsülésnek örvend. 

Az év pályázati guru közös képviselője 2022. augusztus 5.
Sandor-csalad.jpgA XII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében - 2021. szeptember 23-án - több mint 700 résztvevő tapsa kíséretében, nyolc kategóriában, tizennégyen vehették át a THT szakmai díjait. Mindannyiuktól megkérdeztük, hogy mit tartanak legnagyobb sikerüknek, legnagyobb kudarcuknak, mit tennének, ha újra kezdenék, s hogy mit tanácsolnak azoknak, akik most kezdik a szakmát.

Zöld, fenntartható, közösségi - Átadták az OTP Business 14. Társasházi Pályázatának díjait 2022. július 26.
OTPBankTarsashaziPalyazat2.jpgHidropóniás közösségi kert, biciklitároló és kerti játszótér - csak néhány fejlesztés azok közül, amelyek az OTP Business 2022-es Társasházi Pályázatán elnyert támogatásokból valósulhatnak meg. Ebben az évben csaknem 650 pályázatból választotta ki a szakmai zsűri azt a húsz projektet, amelyet a hitelintézet összesen 15 millió forint értékben támogat.

Társasházfelújítási pályázat Erzsébetvárosban 2022. július 18.
Erzsebetvaros.pngBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot írt ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára általános felújítási munkáinak támogatására.

Lakossági azbesztmentesítési pályázat az NHKV Zrt-től 2022. július 8.
Azbesztmentesites.jfifAz NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére, melyen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján nevesített társasházi tulajdonosok és lakásszövetkezeti tagok is indulhatnak.

Társasházi pályázat épület felújításra, élet-és balesetveszély elhárításra Budapest II. kerületében 2022. április 26.
Budapest_II._kerulet_mechwart-liget.jpgBudapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, többlakásos (3) osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre terjed ki, mely a társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

Társasházi pályázat házi esővíz gyűjtésére és hasznosítására, Budapest II. kerületében 2022. április 25.
Esovizgyujto.jpgA pályázat célja: A II. Kerületben a magáningatlanok területére lehulló esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával csökkenthető az ingatlanon növények öntözésére felhasznált csapvíz mennyisége. Ezzel egyidejűleg hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez is.

Zöldebb, hatékonyabb, jobb - indul az OTP Business Társasházi pályázata 2022. február 24.
OTP_Business_THT_Pad_200x245.jpgMás országokhoz hasonlóan Magyarországon is a lakóingatlanokhoz köthető az üvegházhatású gázkibocsátás jelentős része, és az otthonok energiahatékonysága is alacsony. Ezen is segíthet némileg az OTP Business Társasházi Pályázata, amelyben összesen 15 millió forint vissza nem térítendő forrásra pályázhatnak a lakóközösségek. A társasházak és lakásszövetkezetek lakói a „Zöldebb lakókörnyezet" és a „Fenntarthatóbb otthonok" kategóriákban nyújthatják be a pályázatokat május 15-ig.

Esővízgyűjtő tartályokra pályázhatnak az újbudai társasházak 2022. január 28.
Esovizgyujto_palyazat.jpgÚjbuda Önkormányzata pályázatot írt ki 300 literes esővízgyűjtő tartályokra. Pályázhatnak civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, társasházak, lakásszövetkezetek, gazdálkodó szervezetek, XI. kerületi lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek.

Három új zöld pályázatot írt ki a Józsefvárosi Önkormányzat 2022. január 24.
Jozsefvaros_balkonzoldites.jpgGangzöldítésre, árnyékolásra és homlokzatzöldítésre is pályázhatnak társasházak és lakásszövetkezetek 2022. február 28-ig. A város szívében minden zöldfelület felértékelődik. 2021-es zöld udvar és komposztláda pályázatatok ezeknek az értékes zöldfelületeknek a növeléséhez, a józsefvárosi klímavédekezéshez járultak hozzá.

Ismét lehet pályázni ablak- és ajtófelújításra Terézvárosban 2021. december 9.
Terezvaros_ablakok.jpgA terézvárosi önkormányzat pályázatot hirdet a kerületi lakosoknak a lakóhelyként bejelentett lakásuk fa nyílászárói felújításának, helyreállításának támogatására. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelyet a munka elvégzését követően, a benyújtott elszámolás alapján - a rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak szerint - 30 napon belül folyósít az önkormányzat a pályázónak.

(c) Társasházi Háztartás 2023 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások